18.3.12


  Σε παρακαλώ, Κύριε  
Απόσπασμα από ομιλία του Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε και Αγκόλας κ. Σεραφείμ:
Ανάλογα με το βαθμό, που ο άνθρωπος ζει και συνειδητοποιεί την πραγματικότητα της Σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού, βρίσκει και τη δύναμη, με την χάριν του Θεού, ν’ ακολουθεί στη ζωή του με συνέπεια τις ευαγγελικές προτροπές.
Εκεί που συμβαίνει αυτό, μπορούμε με ακλόνητη πίστη στον Θεό να ενώσουμε τις φωνές μας με την προσευχή του ιερού Αυγουστίνου:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, το γλυκύτατον τέκνον του ουρανίου Πατρός, τι άραγε κακόν έπραξες, ώστε να υποστής την φοβεράν του σταυρού καταδίκην; Ποίον είναι το έγκλημά σου, ώστε να υποφέρης τα τόσον φοβερά παθήματα του θανάτου; Ποίον είναι το ανόμημά σου; Ποία η ενοχή σου; Ποία του θανάτου σου η αιτία; Ποία η δικαιολογία της καταδίκης σου; Εγώ ο αμαρτωλός άνθρωπος, εγώ είμαι η πληγή σου, η οποία σου προξενεί τους πόνους επάνω εις τον σταυρόν. Εγώ είμαι η αφορμή του θανάτου σου, εγώ ο εγκληματίας, χάριν του οποίου σύ ο αναμάρτητος εδικάσθης. Εγώ είμαι η αιτία ένεκα της οποίας σύ ετραυματίσθης και έπαθες και εδοκίμασες τους οδυνηρούς πόνους του σταυρικού θανάτου.
…Διότι πράγματι, εγώ ο άνθρωπος κατεπάτησα του θείου νόμου τας εντολάς, σύ δε εδικάσθης αντί εμού. Εγώ έπραξα το πονηρόν, και σύ υπέστης την καταδίκην. Εγώ ημάρτησα, και σύ ετιμωρήθης με το φραγγέλιον. Εγώ υπερηφανεύθην, και σύ  εδοκίμασες εξευτελισμούς. Εγώ εφλογίσθην από την έπαρσιν και  αλαζονείαν, και σύ περιεφρονήθης. Εγώ έγινα παρήκοος εις τας εντολάς του Θεού, και σύ, με την μέχρι θανάτου υπακοήν σου εις το θέλημα του ουρανίου Πατρός, επλήρωσες το πταίσμα της ιδικής μου παρακοής. Εγώ παρεδόθην ως ακρατής εις την πολυφαγίαν και καλοπέρασιν, και σύ επείνασες και εστερήθης εις τον επίγειον βίον σου. Εμέ ο πειρασμός της αμαρτίας εδελέασε και παρέσυρεν, όπως άλλοτε ο όφις του απηγορευμένου καρπού προσείλκυσε τον Αδάμ και τον έκαμε παραβάτην της εντολής του Θεού, ενώ Σέ, η τελεία προς τους ανθρώπους αγάπη, ανεβίβασεν επάνω εις το ξύλον του σταυρού. 
…Τι λοιπόν Κύριε, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, τι να σου ανταποδώσω δι’ όλας τας ευεργεσίας σου και τας δωρεάς σου, τας οποίας μου έδωκες; 
…Και όμως υπάρχει, ώ Υιέ του Θεού, ως προς αυτήν την παράδοξον οικονομίαν της σωτηρίας μας, υπάρχει τρόπος ώστε και η ιδική μας αδυναμία και πτωχεία να γίνη ικανή οπωσδήποτε ν’ ανταποδώση εις σέ. Αυτό θα γίνη, εάν με την ιδικήν σου επίσκεψιν και βοήθειαν, η ψυχή μου συγκινηθείσα αποφασίση να σταυρωθή, ως προς την αμαρτίαν, και να νεκρώση τον σαρκικόν  άνθρωπον μαζί με τα πάθη και τας επιθυμίας αυτού. …
Ώ Κύριε, ρίψε επάνω εις τας πληγάς της ψυχής μου ως φάρμακον το έλεος σου και την βοήθειαν σου, την οποίαν εξ αρχής παρέχεις εις τους πιστεύοντας, ούτως ώστε αφού αποπτύσω την δηλητηριώδη χολήν, με την οποίαν με δηλητηρίασε η έχιδνα της αμαρτίας, να φθάσω εις την τελείαν ψυχικήν υγείαν, με την οποίαν με εδημιούργησες εξ αρχής, αφού δε δοκιμάσω και πίω το γλυκύ ποτόν της αγάπης προς σέ, να περιφρονήσω όλας τας αμαρτωλάς απολαύσεις του κόσμου, αι οποίαι τώρα μαγεύουν και προσελκύουν την ψυχήν μου. 
…Σε παρακαλώ, Κύριε, δός μοι την χάριν αυτήν, να μη με ευχαριστή τίποτε απολύτως μακράν από σέ, τίποτα χωρίς εσένα να είναι ευχάριστον εις εμέ”.

Amen.gr
Απέναντι στα παραπάνω, υπάρχουν κάποιοι "δήθεν Ορθόδοξοι", μεταξύ των οποίων και Πρωτοπρεσβύτερος ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, που προσπαθούν να μειώσουν την αξία της Σταύρωσης του Χριστού, επειδή, λένε, «τα παραπάνω τα λέει ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ και συνάμα ΔΥΤΙΚΟΣ ιερός Αυγουστίνος»


Είθε να αφήσουν να τους φωτίσει ο Θεός...


=================================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

  Οι αιρετικοί
και τα ωραία τους χρήματα...
  

Είναι ενδιαφέρον να "μνημονεύεις" ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ. 
Αυτό έκαναν ο Περιφερειάρχης και ο Μητροπολίτης, διαθέτοντας ο ένας και εισπράττοντας ο άλλος τα ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ... 
Γιατί βέβαια, ούτε ο Περιφερειάρχης έβαλε τίποτε από την τσέπη του, ούτε ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι τα χρήματα προέρχονται από τις τσέπες των Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών της Ευρώπης.
=================================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

  Λέτε να έχει δίκαιο;

Κάποιοι δηλώνουν ΑΘΕΟΙ και κάποιοι ΘΕΟΣΕΒΟΥΜΕΝΟΙ... 
Το βέβαιο είναι ότι Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΖΕΤΑΙ.
=================================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

  Δώστε απάντηση στον Διάβολο   


Μην αφήνεις χωρίς απάντηση τα κηρύγματα του Διαβόλου
__Ο Διάβολος χρησιμοποιεί μισές αλήθειες για να κατηγορεί το λαό του Θεού. Ένα καλό κήρυγμα από την άλλη πλευρά φωτίζει και τονίζει εκείνο που κρύβει ο Διάβολος και ελευθερώνει τους ανθρώπους.
__Καθώς κάνετε αναδρομή στην ιστορία της ζωής σας, εύκολα θα βρείτε ότι η αποθάρρυνση υπάρχει παντού. Φαίνεται πως όσο πιο πιστά θέλετε να ακολουθήσετε τον Θεό, τόσο πιο έντονα ο Διάβολος προσπαθεί να σας εμποδίσει να φτάσετε εκεί που θέλετε. Το μόνο που κάνει για να εμποδίσει το ταξίδι μας είναι να στάξει ένα μικρό υπαινιγμό αποθάρρυνσης στα αυτιά μας.
–Είσαι ανάξιος.
–Είσαι κακός πατέρας.
–Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος.
__Τα έχει πει αυτά σε μένα και ξέρω ότι τα έχει πει και σε σας. Το χειρότερο μέρος είναι, ότι ο Διάβολος δεν λέει απαραίτητα ολόκληρα ψέματα. Μας δίνει μισές αλήθειες με αρκετή δόση πραγματικότητας για να μας χτυπήσει ανάμεσα στα μάτια. Αλλά να ένας εύκολος τρόπος για να μπορείτε να νικήσετε αυτές τις επιθέσεις:
__Δώστε τέλος σ’ αυτά τα «κηρύγματα» του Διαβόλου. Είναι απλό. Ο Διάβολος λέει μόνο τη μισή αλήθεια – απαντήστε του εσείς με την άλλη μισή.
–Ναι, είμαι ανάξιος. Είμαι ένα μεγάλο τίποτα χωρίς τον Χριστό. Αλλά ευτυχώς, Εκείνος πέθανε ώστε εγώ να μπορώ να γίνω μια νέα δημιουργία, ελεύθερος από εσένα και γεμάτος με σκοπό στη ζωή μου όπως Εκείνος έχει σχεδιάσει.
–Όχι, δεν είμαι τέλειος πατέρας, αλλά με έχει αγαπήσει ένας τέλειος Πατέρας που δημιούργησε τα αστέρια αλλά ξέρει ακόμη και τον αριθμό από τις τρίχες στο κεφάλι μου. Και Αυτός κάθε μέρα με κάνει να μοιάζω όλο και περισσότερο σ’ Εκείνον.
–Έχεις δίκιο. Από μόνος μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτε για να φτιάξω τον εαυτό μου. Αλλά δεν κάνω το έργο της βελτίωσης μόνος μου – υπηρετώ τον Κύριο, που είναι ικανός να κάνει ασύγκριτα περισσότερα από όσα θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω ή να φανταστώ.
__Δεν χρειάζεται να είσαι ο Σπέρτζον ή ο Χρυσόστομος για να κηρύξεις στον Διάβολο μέσα από τη ζωή σου. Το όνομα του Ιησού και μόνο είναι αρκετό για να στείλει τον εχθρό σου στα όρη και τα βουνά.
Ο Διάβολος θα προσπαθήσει πάντα να δείξει την αρνητική πλευρά του εαυτού μας, ώστε να μας αποθαρρύνει. Νικήστε τον δείχνοντάς του όχι τι είσαι αλλά πώς λέει ο Ιησούς ότι είσαι.
ΠΗΓΗ: Άρθρο του Steven Furtick / www.churchleaders.com


=================================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

  Πώς αλλάζουν οι καιροί  Η σύγχρονη τεχνολογία επηρεάζει πλέον εντονότατα τις εκδοτικές υποθέσεις. Αυτό βοηθά ακόμη περισσότερους να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες, επιστημονικές, κοινωνικές, βιβλικές κ.λπ. Αρκεί ο ερευνητής να ξέρει να ελέγχει τις πηγές του...
Κάποτε η Britannica ήταν από τα σοβαρότερα έργα παραπομπής. Τώρα όμως, με τη βοήθεια του διαδικτύου καθένας μπορεί να επωφελείται χωρίς να χρειάζεται να επενδύει μεγάλα ποσά και χωρίς να είναι ανάγκη να μετακινηθεί από το χώρο του. Για όλα αυτά, όμως, είμαστε και περισσότερο υπεύθυνοι και για όσα γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε, κυρίως όμως για όσα πράττουμε ή δεν πράττουμε.

=================================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

   Παπαδική προσωποληψία   


Ξεπερνάει κάθε μέτρο ανοχής η αχαρακτήριστη θέση και αντίληψη των Μητροπολιτών που αισθάνονται ότι οι συνάδελφοί τους ως συνταξιούχοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ....

Φρίξε ήλιε!
Οι εκατοντάδες χιλιάδες μικροσυνταξιούχοι του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, όπως και πλήθος άλλοι ανασφάλιστοι, ΜΕ ΤΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΖΟΥΝ;
Αιδώς σεβασμιότατοι, αν θέλετε να σας σέβονται τα πρόβατάκια του ποιμνίου σας.
======================================================

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com