13.8.13

Ποιον από τους δυο να φοβόμαστε;Ποιον από τους δυο να φοβόμαστε;
.
.
Βλέπαμε προχθές στην τηλεόραση τη συνέντευξη του κ. Πρωθυπουργού από την Αμερική και υποχρεωτικά βλέπαμε όλη την ώρα το ΜΑΥΡΟ άγαλμα που είχαν βάλει πίσω του ως "ντεκόρ"... 
Δεν ξέρουμε ποιον αναπαριστά το άγαλμα, ξέρουμε σίγουρα ποιος είναι ο ΛΕΥΚΟΣ κύριος και, για να πούμε την αλήθεια, φοβόμαστε περισσότερο τον δικό μας... 
Διότι, μπορεί να είναι "λευκός" στο χρώμα αλλά είναι πολύ "μαύρος" στα έργα του, αδελφέ μου... 
Με άλλα λόγια κάτι σαν τους "λευκούς" ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ...
=
«Και θέλω τιμωρήσει τον Βηλ εν Βαβυλώνι και εκβάλει εκ του στόματος αυτού όσα κατέπιε· και τα έθνη δεν θέλουσι συναχθή πλέον προς αυτόν, και αυτό το τείχος της Βαβυλώνος θέλει πέσει. 45 Λαέ μου, εξέλθετε εκ μέσου αυτής και σώσατε έκαστος την ψυχήν αυτού από της οργής του θυμού του Κυρίου· 46 μήποτε η καρδία σας χαυνωθή και φοβηθήτε υπό της αγγελίας ήτις θέλει ακουσθή εν τη γή· θέλει δε ελθεί αγγελία το εν έτος, και μετά τούτο η αγγελία το άλλο έτος, και καταδυναστεία εν τη γη, εξουσιαστής εναντίον εξουσιαστού» 
(Ιερ. 51:44-46)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Ξηλώστε το γκαζόν, αν έχετε...Ξηλώστε το γκαζόν, αν έχετε...
.
.
... και φυτέψτε κανένα μαρούλι, λάχανο ή ό,τι άλλο καλεί η εποχή...
Κοστίζει πολύ λιγότερο και καλύπτει καθημερινές ουσιαστικές ανάγκες...
Ας μην τα περιμένουμε όλα από τους Γερμανούς...
Αυτοί μας υποχρέωσαν με την μέχρι σήμερα "καλοσύνη" τους...
=
«8 Διά τούτο θέλετε φυλάττει πάσας τας εντολάς, τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερον· διά να κραταιωθήτε και να εισέλθητε και να κληρονομήσητε την γην, εις την οποίαν υπάγετε διά να κληρονομήσητε αυτήν· 9 και διά να μακροημερεύσητε επί της γης, την οποίαν ώμοσε Κύριος προς τους πατέρας σας να δώση εις αυτούς και εις το σπέρμα αυτών, γην ρέουσαν γάλα και μέλι.
10 Διότι η γη, εις την οποίαν εισέρχεσαι διά να κληρονομήσης αυτήν, δεν είναι ως η γη της Αιγύπτου εκ της οποίας εξήλθετε, όπου έσπειρες τον σπόρον σου, και επότιζες διά του ποδός σου, ως κήπον λαχάνων·
11 αλλ' η γη, εις την οποίαν διαβαίνετε διά να κληρονομήσητε αυτήν, γη ορέων και κοιλάδων, από της βροχής του ουρανού πίνει ύδωρ· 12 γη, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου επιβλέπει πάντοτε· οι οφθαλμοί Κυρίου του Θεού σου είναι επ' αυτήν, από της αρχής του έτους έως τέλους του έτους» (Δευτ. 11:8-12)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Ο Σταυρός του Χριστού...Ο Σταυρός του Χριστού...
.
.
Η όμορφη αυτή λαϊκή παράσταση ας δώσει σε όλους την έμπνευση, πως μόνο μέσω της θυσίας του Χριστού και μόνο με τη δική μας επιστροφή με μετάνοια για όσα λάθη κάναμε και κυρίως για την περηφάνια που μας μόλυνε τα προηγούμενα χρόνια, θα μπορέσουμε να βρούμε θέση μέσα στον ελεημένο λαό του Κυρίου...
Από το σκοτεινό χάος (στο κάτω της εικόνας), μπορούμε να ανεβούμε στο φως της σωτηρίας (στο πάνω της εικόνας) μόνο αναγνωρίζοντας τα λάθη μας και παίρνοντας ΧΑΡΗ από τη θυσία του Χριστού.
=
«Εις εμέ βλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της γής· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος» (Ησ. 45:22)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.