19.12.11Γνήσια κριτήρια

Πολλοί έχουν την τάση να "βαφτίζουν" τον ένα ή τον άλλο που έχει διαφορετικές με αυτούς απόψεις, ως ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ και ΑΙΡΕΤΙΚΟ. 
__Αλλά είναι αυτό σύμφωνο με το λόγο του Θεού;

__Ο απόστολος Ιωάννης στη δεύτερη Επιστολή του γράφει σαφώς και κατηγορηματικώς τα εξής:

«Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού· 
παν πνεύμα, το οποίον ομολογεί ότι 
ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, 
είναι εκ του Θεού»
(1Ιωάν. 4:2)

Αν σήμερα εσείς γνωρίζετε κάποιον καλύτερο τρόπο (μέτρο) για να μετράτε τους "αντίχριστους" και τους "αιρετικούς" κρατήστε το για λογαριασμό σας. Εμάς μας αρέσει ο παραπάνω αποστολικός λόγος και έτσι χαιρετίζουμε όλα τα εν Χριστώ αδέλφια μας και τέκνα του Θεού.

------------------------------------------------------------------------------------
« Διότι πολλοί πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, 
οίτινες δεν ομολογούσιν ότι 
ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί· 
ο τοιούτος είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. »
2Ιωάν. 1:7 
--------------------------------------------------------------------------------------

Στείλτε αυτό το μήνυμα τώρα σε κάποιον ενδιαφερόμενο φίλο σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε. 
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com