25.2.11

________________________
Τι είναι Χριστιανική Κοινωνία;


Συχνά μερικοί παρεξηγούν την έννοια του όρου κοινωνία, όπως εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη, νομίζοντας ότι κοινωνία σημαίνει να έχουμε μια καλή ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ και τίποτε άλλο.

Όμως τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και δυναμικά. Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους την Εκκλησία Του για να ζήσουν ως αδελφοί και αδελφές σε μια στενή και αυξανόμενη σχέση.  Η λέξη «κοινωνία» περιγράφει τις σχέσεις της επικοινωνίας, της ανταλλαγής, της φροντίδας και της μοιρασιάς.


1. Η Κοινωνία είναι ένας σημαντικός τρόπος όπου υπακούμε τη  νέα εντολή του Χριστού να αγαπάμε ο ένας τον άλλο.  • «Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους.» (Ιωάν. 13:34).


2. Η Κοινωνία είναι ένας τρόπος να σηκώνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου.  • «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.» (Γαλ. 6:2).


3. Η Κοινωνία βοηθάει την Εκκλησία (τους πιστούς) να αυξάνονται και να εργάζονται μαζί για να μοιάσουν περισσότερο με τον Χριστό.  • "Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη.» (Εφεσ. 4:15-16).
.