24.8.13

ALL YOU NEED IS LOVE... But...ALL YOU NEED IS LOVE... But...
.
.
Και πράγματι, αυτό που μας χρειάζεται είναι Η ΑΓΑΠΗ, όμως ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ, ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε στοργή...
(Αυτά τα τελευταία μπορεί να μας τα δώσει ο φίλος μας, ο ερωμένος μας ή η μάνα μας)...
Όμως αληθινή ΑΓΑΠΗ μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει επειδή Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ...
«Και ημείς εγνωρίσαμεν και επιστεύσαμεν την αγάπην την οποίαν έχει ο Θεός προς ημάς.
Ο Θεός είναι αγάπη, και όστις μένει εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ»
(1Ιωάν. 4:16)
=
Πόσες έννοιες χάσαμε χάνοντας τη γλώσσα μας...
Ας μάθουμε να μιλάμε με ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
Αυτή τη γλώσσα διάλεξε ο Θεός για να μας στείλει την ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ...
Κάτι παραπάνω γνώριζε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Θεός και άστρα...Θεός και άστρα...
.
.
Επί χιλιετίες οι άνθρωποι λάτρεψαν τα μακρινά άστρα που έβλεπαν πάνω από το κεφάλι τους τις νύχτες του καλοκαιριού... 
Αλλά η απλή λογική απαιτεί να βρούμε τον Δημιουργό όλου αυτού του Σύμπαντος, και αυτόν να λατρεύσουμε...
=
«Φυλάττετε λοιπόν καλώς τας ψυχάς σας, διότι δεν είδετε ουδέν ομοίωμα, εν τη ημέρα καθ' ην ο Κύριος ελάλησε προς εσάς εν Χωρήβ εκ μέσου του πυρός· μήπως διαφθαρήτε, και [...] μήπως υψώσης τους οφθαλμούς σου εις τον ουρανόν, και ιδών τον ήλιον και την σελήνην και τα άστρα, πάσαν την στρατιάν του ουρανού, πλανηθής και προσκυνήσης αυτά και λατρεύσης αυτά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διεμοίρασεν εις πάντα τα έθνη τα υποκάτω παντός του ουρανού» 
(Δευτ. 4:15-19)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.