18.1.14

Ταύτα παράθου...

Ταύτα παράθου...
.
.
Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνουν οι προϊστάμενοι εκκλησιών, είναι ότι δεν αφήνουν περιθώριο σε νεότερους πιστούς να μαθητεύσουν, να εξασκηθούν, να δοκιμαστούν, να αναλάβουν ΔΙΑΚΟΝΙΑ... 
Ο σαρκικός εγωισμός δεν επιτρέπει σε άτομα που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης, να εμπιστευτούν σε άλλους, από τον φόβο ότι κανείς δεν θα μπορέσει να κάνει το έργο ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΛΑ όπως εκείνοι... 
=
«Όσα ήκουσας παρ' εμού διά πολλών μαρτύρων, 
ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, 
οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί 
και άλλους να διδάξωσι. »
( 2Τιμ. 2:2 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.

Ούτω λαμψάτω το φως υμών...

Ούτω λαμψάτω το φως υμών...
.
.
Ο Χριστός ζητάει από τους μαθητές Του να λάμπουν ενώπιον των ανθρώπων ΩΣ ΦΩΣ...  
Την ίδια στιγμή είπε ότι Εκείνος είναι ΤΟ ΦΩΣ του κόσμου... 
Πώς λοιπόν ζητάει από εμάς τους μικρούς να εκτελέσουμε τέτοια αποστολή; 
=
«Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα.  
Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, 
διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.»
Ιωάν. 15:5 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.

Ακριβά παπούτσια και ακριβοί δρόμοι...

Ακριβά παπούτσια και ακριβοί δρόμοι...
.
.
Πολλοί γονείς είναι πρόθυμοι να αγοράσουν στα παιδιά τους πανάκριβα παπούτσια συγκεκριμένων εργοστασίων και μοντέλων, για να ευχαριστήσουν... 
Καθήκον μας, όμως, είναι όχι να τους εξασφαλίσουμε τα καλύτερα παπούτσια, αλλά ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΡΟΜΟ... 
=
«Δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού· και δεν θέλει απομακρυνθή απ' αυτής ουδέ όταν γηράση. »
( Παρ. 22:6 )     

«Θέλετε βάλει τους λόγους μου τούτους εις την καρδίαν σας και εις την ψυχήν σας· και θέλετε δέσει αυτούς διά σημείον επί της χειρός σας και θέλουσιν είσθαι ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σας· 
και θέλετε διδάσκει αυτούς εις τα τέκνα σας, ομιλούντες περί αυτών καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος· »
( Δευτ. 11:18-19 )    

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.