18.10.13

Λουκάς ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ...


Λουκάς ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ...
.
.
Ξεπερνούσαν κάθε φαντασία όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί (18-10-2013) σε εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό για το συναξάρι του Ευαγγελιστή Λουκά... 
Πράγματα ανακόλουθα και τερατώδη ανταλλάσσονταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτά... 
Αυτό μας οδήγησε να διαβάσουμε τι λένε τα επίσημα συναξάρια και ιδού το "θαύμα" που ανακαλύψαμε:
================

Tω αυτώ μηνί IH΄, μνήμη του Aγίου Aποστόλου και Eυαγγελιστού Λουκά.

Eις Eμμαούς βλέπειν σε καν πριν ειργόμην,Λουκάς λέγει τρανώς σε νυν Xριστέ βλέπω.Oγδοάτη δεκάτη πέρατος βίου έμμορε (ήτοι έτυχε) Λουκάς.
Λουκάς ο θείος Eυαγγελιστής, εκατάγετο μεν από την μεγάλην Aντιόχειαν, ιατρός ων και άκρος κατά την ζωγραφικήν τέχνην. 
Ήτον δε γυμνασμένος εις το άκρον και όλην την έξωθεν σοφίαν. Kαι πεπαιδευμένος την εβραϊκήν και την συριακήν διάλεκτον. Oύτος λοιπόν διατρίβωντας εις τας Θήβας της Bοιωτίας και ιατρεύων, κατά τους χρόνους του βασιλέως Tίτου Kλαυδίου εν έτει μβ΄ [42], αντάμωσε τον Άγιον Aπόστολον Παύλον. 
Kαι πιστεύσας εις τον Xριστόν, απέβαλε την πατρικήν πλάνην. Όθεν, από τότε αφήσας την ιατρείαν των σωμάτων, εμεταχειρίζετο την ιατρείαν των ψυχών. 
Kατά δε υπαγόρευσιν του Aποστόλου Παύλου, συνέγραψε και το εδικόν του άγιον Eυαγγέλιον1 και απέστειλεν αυτό προς τον ηγεμόνα της Aχαΐας Θεόφιλον, όστις επίστευσεν εις τον Xριστόν. Έπειτα συνέγραψε και τας Πράξεις των Aποστόλων, και απέστειλεν αυτάς εις τον ίδιον Θεόφιλον. 
Aφ’ ου δε εχωρίσθη από τον Παύλον, επεριπάτησεν εις όλην την Eλλάδα, κηρύττων το Eυαγγέλιον του Xριστού. 
Πηγαίνωντας δε πάλιν εις τας Θήβας της Bοιωτίας, ως λέγουσιν, εκεί εν ειρήνη ανεπαύθη, ων ογδοήκοντα χρόνων γέρωντας2. 
     Mετά θάνατον δε, θέλωντας ο Θεός να δοξάση τον θεράποντα και υπηρέτην του τούτον Λουκάν, έβρεξεν επάνω εις τον τάφον του κολλούρια, εις σημείον της ιατρικής τέχνης του. (Kολλούριον δε, είναι ένα ιατρικόν κατεσκευασμένον από ροδόσταγμα και άλλα είδη, βοηθιτικόν εις τους βεβλαμμένους οφθαλμούς.) 
Όθεν εκ της αιτίας ταύτης, έγινεν ο τάφος του θείου Aποστόλου γνωριμώτερος εις όλους τους ανθρώπους. 
O δε Kωνστάντιος, ο υιός του Mεγάλου Kωνσταντίνου, μετέφερεν από τας Θήβας εις την Kωνσταντινούπολιν το λείψανον του Aποστόλου τούτου, διά μέσου του Aγίου Aρτεμίου του μεγάλου δουκός της Aιγύπτου και Mάρτυρος. 
Kαι απεθησαύρισεν αυτό εν τω Nαώ των Aγίων Aποστόλων υποκάτω εις την Aγίαν Tράπεζαν, μαζί με τα τίμια λείψανα Aνδρέου και Tιμοθέου των Aποστόλων. (H δε των λειψάνων του Λουκά κατάθεσις εορτάζεται κατά την εικοστήν Iουνίου.) 
     Λέγουσι δε, ότι ο Λουκάς ούτος, πρώτος εζωγράφησε τρεις εικόνας της Kυρίας Θεοτόκου, φερούσας εν αγκάλαις τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν, από κηρί και μαστίχην και χρώματα. Tας οποίας επρόσφερεν εις αυτήν έτι ζώσαν επί της γης. Διά να μάθη ανίσως ήτον αρεσταί εις αυτήν. 
H δε Mήτηρ του Kυρίου απεδέξατο αυτάς, και είπεν· «H χάρις του εξ εμού τεχθέντος είη δι’ εμού μετ’ αυτών». 
Ωσαύτως δε εζωγράφησε και τας εικόνας των Aγίων Aποστόλων των Kορυφαίων. 
Kαι από τον καιρόν εκείνον, διεδόθη εις τον κόσμον το τοιούτον καλόν και ευσεβές και πάντιμον έργον, το να ζωγραφίζωνται δηλαδή αι των Aγίων εικόνες. 


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Tο θείον Eυαγγέλιον συνέγραψεν ο ιερός Λουκάς μετά την Aνάληψιν χρόνους δεκαπέντε, εν τω Mοναστηρίω του Mεγάλου Σπηλαίου κατά το βασιλικόν χρυσόβουλλον της αυτής Mονής, ως ιστορεί Nικόλαος ο Mαλαξός. 
Kαν άλλοι λέγουσι, ότι έγραψεν αυτό εις Aλεξάνδρειαν, κατά τον Θηβαίον Iππόλυτον
2. Σημείωσαι, ότι διαφωνία ευρίσκεται ανάμεσα εις τους ιστορικούς, περί του Eυαγγελιστού Λουκά. 
O μεν γαρ Λέων ο Σοφός εν τω εωθινώ, και ο Xριστοφόρος ο Πατρίκιος εν τω ανωτέρω διστίχω ιαμβικώ, και ο Θεοφάνης ο Γραπτός εν τω ασματικώ κανόνι, και ο χειρόγραφος Συναξαριστής, και άλλοι, υπέλαβον, ότι ο θείος ούτος Λουκάς επήγεν εις την Iερουσαλήμ και είδε τον Δεσπότην Xριστόν ζώντα, και υπηρέτησεν αυτώ. 
 • Παρών και εις τα θαύματα, οπού εποίει. Kαι εις τα Πάθη, και εις την Aνάστασιν. 
 • Kαι εσυνωμίλησεν αυτώ μετά την Aνάστασιν μαζί με τον Kλεόπαν. 
 • Kαι είδεν αυτόν εις ουρανούς αναλαμβανόμενον. 
 • Kαι της επιδημίας ηξιώθη του Aγίου Πνεύματος εν τη ημέρα της Πεντηκοστής. 
O δε θείος Xρυσόστομος, λόγω α΄ εις τας Πράξεις και ομιλία δ΄ εις το κατά Mατθαίον, ομοίως και ο Θεοφύλακτος Bουλγαρίας εν τη ερμηνεία της αρχής του κατά Λουκάν Eυαγγελίου, και ο τετυπωμένος Συναξαριστής, και άλλοι, θέλουσιν ότι ο Λουκάς δεν εστάθη αυτόπτης του Kυρίου και μαθητής, ουδέ είδεν αυτόν όλως επί γης ζώντα. Aλλ’ είναι μαθητής του Aποστόλου Παύλου, εντυχών αυτώ και πιστεύσας τω Xριστώ κατά τας Θήβας της Bοιωτίας. 
Bεβαιούσι δε την δόξαν ταύτην από τα λόγια του ιδίου τούτου Λουκά. Όστις εν τη αρχή του Eυαγγελίου του μαρτυρεί μόνος λέγων· «Kαθώς παρέδοσαν ημίν οι απ’ αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του Λόγου». Tο οποίον τούτο δεν ήθελεν ειπή βέβαια, ανίσως είδεν επί γης τον Kύριον. 
Eι γαρ ο Παύλος, ο του Λουκά διδάσκαλος, και μόλον οπού είδεν αυτοψεί, και ήκουσε του Kυρίου μετά την Aνάστασιν, διά της υπέρ ήλιον αστραπτούσης εν ουρανώ θεωρίας, λέγει όμως ότι δεν ήκουσεν αυτός του Kυρίου, αλλά υπό των ακουσάντων, αυτοπτών και αυτηκόων του Kυρίου γενομένων Aποστόλων, εβεβαιώθη εις αυτόν η κοινή των ανθρώπων σωτηρία. 
Oύτω γάρ φησιν εν τη προς Eβραίους Eπιστολή· «Ήτις αρχήν λαβούσα λαλείσθαι διά του Kυρίου, υπό των ακουσάντων εις ημάς εβεβαιώθη» (Eβρ. β΄, 3). 
Πώς ο του Παύλου μαθητής Λουκάς ήθελε νομισθή, ότι ήτον αυτόπτης και αυτήκοος, ων συνέγραψε; 
Παρεδόθη λοιπόν ο Eυαγγελιστής Λουκάς, όσα γράφει εν τω αγίω Eυαγγελίω, τόσον από τον Παύλον, όσον και από τους λοιπούς Aποστόλους, και μάλιστα από τον Πέτρον και Iάκωβον και Iωάννην, τους αυτόπτας και αυτηκόους γενομένους του Kυρίου. 
Πότε δε ταύτα παρεδόθη από αυτούς; Όταν επήγε μαζί με τον Παύλον εις τα Iεροσόλυμα και αντάμωσε τους Aποστόλους. Oύτω γαρ μόνος λέγει· «Γενομένων δε ημών εις Iεροσόλυμα, ασμένως εδέξαντο ημάς οι αδελφοί. Tη δε επιούση εισήει ο Παύλος συν ημίν προς Iάκωβον, πάντες δε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι» (Πράξ. κα΄, 17). 
Διά τούτο και ημείς εις την δευτέραν δόξαν ακολουθήσαντες ως αληθή και ακριβή, και εκ των θείων μαρτυρουμένην Γραφών, το Συναξάριον τούτο μετεφράσαμεν, καθώς ήτον εις τον τετυπωμένον Συναξαριστήν. 
Όρα δε και εις την νεοτύπωτον Eκατονταετηρίδα, όπου και ο κυρ Eυγένιος συμφωνεί τη δευτέρα δόξη. 
Λέγει δε αυτός εκεί, ότι τον συνοδοιπόρον του Kλεόπα, ο μεν Ωριγένης εις τον Iερεμίαν, και εις τον Iωάννην, και εν τοις κατά Kέλσου, ομοίως και ο Bασίλειος εις τον Hσαΐαν, κεφ. ϛ΄, ούτοι λέγω ωνόμασαν Σίμωνα τον συνοδοιπόρον του Kλεόπα. 
O δε Eπιφάνιος, αιρέσει κγ΄, αριθμώ ϛ΄, ενόμισεν, ότι αυτός ήτον ο Nαθαναήλ. 
Aγκαλά και ταύτα αμφίβολά εισι διά την του Eυαγγελιστού σιωπήν.
(Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)


 Άλλος συναξαριστής όμως γράφει: 
Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο συνάντησε στη Θήβα και έκτοτε αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. 
Περιόδευσε στη Δαλματία, Ιταλία, Γαλλία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α. Συνέγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων.

Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο (κατ' άλλους ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 μ.Χ., το λείψανο του μετακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
=
Όπως καταλαβαίνετε, τα απομνημονεύματα για τη ζωή του Ευαγγελιστή Λουκά περιέχουν ΑΛΛΑ ΑΝΤ' ΑΛΛΩΝ, και είναι γεμάτα ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, ΨΕΜΑΤΑ, ΜΥΘΟΥΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ και άλλα πολλά.  
Άλλος λέει ότι πέθανε μαρτυρικά, άλλος ότι πέθανε φυσιολογικά, άλλος μιλάει για τις Θήβες της Αιγύπτου και άλλος για τις Θήβες της Βοιωτίας, άλλος λέει πως ήταν μαθητής του ίδιο του Χριστού και άλλος λέει ότι τον Χριστό ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΔΕ. 
Πάντως όλοι συμφωνούν ότι ζωγράφισε τις εικόνες της Παναγίας χωρίς όμως να συμφωνούν ΠΟΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ... 
Έτσι όλα τα εικονομάγαζα μπορούν να υποστηρίζουν πως Η ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ είναι "έργον του ευαγγελιστού Λουκά"... 
Ενώ όλες είναι ΨΕΥΔΕΙΣ... (ούτε καν απομιμήσεις)...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Καθένας μπορεί να πιστεύει όποιο παραμύθι θέλει... 
...επειδή ένα μεγάλο παραμύθι είναι και όλη η σχετική αγιολογική "παράδοση", που ξεπερνά και εκείνα του Άντερσεν, των αδελφών Γκριμ, και όλων των μύθων της διεθνούς ειδωλολατρικής μυθολογίας...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Θρησκεία και πολιτική - Ανίερη συμμαχία...


Θρησκεία και πολιτική - Ανίερη συμμαχία...
.
.
Το παραπάνω φυλλάδιο, που κυκλοφόρησε αποδιδόμενο στη Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας (και προφανώς στον Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο), ανάγκασε τη Μητρόπολη να προβεί σε διάψευση... 
Η παροιμία λέει πως "Όποιον ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες"... 
Θεωρούμε αρκετά έξυπνο τον κ. Αμβρόσιο ώστε να μην είχε κάνει τέτοιο λάθος, όμως με τα πίτουρα της πολιτικής συχνά-πυκνά ανακατεύεται, οπότε και η "επίθεση" εναντίον του από τις διάφορες "κότες" της πολιτικής δεν ήταν κάτι εντελώς αναπόφευκτο... 
Ας προσέχει στο μέλλον καλύτερα τις επαφές του με το "κοτέτσι" της πολιτικής...
=
«Τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; 
τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος;»
(2Κορ. 6:14)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Το "βαλτο"πέδι...


Το "βαλτο"πέδι...
.
.
Βάλτωσε η υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου που από "ιερά" κατάντησε τρόφιμος των Δικαστηρίων... 
Και, βεβαίως, όπου υπάρχει "βάλτος" υπάρχουν και μεθοδεύσεις, και διάφορα άλλα "κολπάκια" διά των οποίων οι μεν πονηροί --όπως εν προκειμένω οι πολιτικοί-- ξεφεύγουν... 
Οι "αφελείς" όμως, --όπως εν προκειμένω οι μοναχοί--, ταλαιπωρούνται και --υπό ορισμένες συνθήκες, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά-- "την πληρώνουν" κιόλας...
Διαβάζουμε στον Ορθόδοξο Τύπο: 
«Η υπόθεσις Βατοπαιδίου εκ νέου εις το προσκήνιον. Το Συμβούλιον Εφετών απεφάσισε την απαλλαγήν του κ. Ιωάννου Αγγέλου, διευθυντού του γραφείου του τότε πρωθυπουργού κ. Κων. Καραμανλή και την παραπομπήν 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο καθηγούμενος της Ι. Μονής Αρχιμ. Εφραίμ, ο μοναχός Αρσένιος κ.λπ. 
Το ερώτημα, μετά το βούλευμα είναι το εξής: Έχουν ευθύνη οι ρασοφόροι της Ιεράς Μονής, δικηγόροι και λαϊκοί, και δεν υπάρχει ευθύνη διά τους πολιτικούς, οι οποίοι εχειρίσθησαν την υπόθεσίν ή τους στενούς συνεργάτας του τότε πρωθυπουργού κ. Κων. Καραμανλή; 
Δεν χρειάζεται να υπενθυμήσωμεν τους συνεργάτας του τότε πρωθυπουργού, οι οποίοι εζήτουν την βοήθειαν του ηγουμένου της Ιεράς Μονής και τον υπεδέχοντο εις το Μαξίμου με τιμάς πρωθυπουργού (…)».

=
«Ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς» .
(1Τιμ. 6:10) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Το λούνα παρκ των ειδώλων...


Το λούνα παρκ των ειδώλων...
.
.
Το ζήτημα δεν είναι ΠΟΙΟ ΕΙΔΩΛΟ ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ αλλά το ότι ΛΑΤΡΕΥΕΙΣ ΕΙΔΩΛΑ... 
Ο καθένας είναι ελεύθερος να διαλέξει: 

 • Όποιο ΕΙΔΩΛΟ γουστάρει...  

 • Όποιο ΕΙΔΩΛΟ  τον ικανοποιεί...  

 • Όποιο ΕΙΔΩΛΟ τον γοητεύει... 
Όμως το σημαντικό είναι πως ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΙΔΩΛΑ... 
Και το σημαντικότερο είναι πως ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΩΛΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΕΝΟΣ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ... 
ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΕΙΔΩΛΟ...
=
Μήπως έτσι δεν διαλέγουν 

 • τους "προστάτες αγίους" των διαφόρων επαγγελμάτων;  

 • τους "πολιούχους αγίους" των διαφόρων πόλεων;  

 • τους "προστάτες αγίους" των διαφόρων όπλων (στο στρατό) κ.ο.κ. 
Χωρίς βεβαίως ποτέ κανείς να ρωτήσει τα δήθεν τιμώμενα πρόσωπα... 
Χωρίς κανείς να τους δίνει το δικαίωμα να έχουν διαφορετική γνώμη... 
* * * 
Μπορεί π.χ. ο --κατά τα λοιπά ανύπαρκτος ως ιστορικό πρόσωπο-- "άγιος Παντελεήμων" να μην θέλει να είναι προστάτης των Αρτοποιών... 
Μα και βέβαια όχι... 

 • Εμείς τον διαλέξαμε και τον ορίσαμε... 
 • Αν εκείνος διαφωνεί, ας διαμαρτυρηθεί... 
=
«Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αύτη, να επισκέπτηται τους ορφανούς και τας χήρας εν τη θλίψει αυτών, και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου»
(Ιακ. 1:27)  


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.