17.4.12
Άνωθεν

Ένα πρόσφατο σημείωμα στο περιοδικό “Λόγια Παρηγοριάς” (Φεβρ. 2012) έφερε πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα που αφορά τη σημασία και χρήση του επιρρήματος “ΑΝΩΘΕΝ”, που όπως σημειώνεται εκεί: “σημαίνει από άνω, από ψηλά, απ’ τον ουρανό, απ' τον Θεό. Άλλα σχετικά επιρρήματα: κάτωθεν, από κάτω, πανταχόθεν, από παντού, πόθεν (έσχες) από πού τα έχεις κ.λπ.”
__Βλέπετε το “άνωθεν” αποκτά ξεχωριστή σημασία ιδιαίτερα στη διδαχή διαφόρων εκκλησιαστικών κύκλων καθώς σχετίζεται με την έννοια της αναγέννησης, της νέας γέννησης, και ποιο σωστά ΑΝΩΘΕΝ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, που πρέπει να συμβεί στον άνθρωπο για να γίνει Χριστιανός.

__Αλλά πώς γίνεται αυτή η “γέννηση”; Για τις παραδοσιακές εκκλησίες αυτό είναι ζήτημα ενός εκκλησιαστικού “μυστηρίου”. Ο ιερέας θα βαπτίσει τον προσερχόμενο (συνήθως βρέφος ή νήπιο) και αυτός αμέσως “αναγεννάται” μυστηριακώς. Για άλλες εκκλησίες όμως, κυρίως των Διαμαρτυρόμενων, η αναγέννηση είναι μία υπόθεση που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και συμβαίνει όταν αυτός αποφασίζει να ακολουθήσει τον Χριστό.

__Επειδή ψήγματα αλήθειας υπάρχουν σε όλα τα παραπάνω, όπως επίσης και παρανοήσεις (για να μην πούμε παραποιήσεις), χωρίς διάθεση περαιτέρω συζήτησης, που δεν ταιριάζει και στο πνεύμα του παρόντος ιστολογίου, νομίζουμε ότι τα πράγματα μπορούν να κατανοηθούν ορθότερα αν προσεχθεί η σημασία του επιρρήματος “άνωθεν”, που κακώς αποδίδεται σε κάποιες μεταφράσεις ως “ξανά”. 

__Η πλειοψηφία των πηγών βεβαιώνει για την κυριολεκτική ερμηνεία του “εκ των άνω”, “από πάνω”, και εδώ “από τον Ουρανό” και έτσι ταιριάζει στο λόγο του Χριστού.
Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι προς όλους, υπήρξαν και σπάνιες περιπτώσεις που το επίρρημα χρησιμοποιήθηκε με την έννοια του “ξανά” (ούτε μία φορά όμως στην Καινή Διαθήκη) και αυτό ίσως δικαιολογήσει την απόκριση του Νικόδημου που ρώτησε: «Πως δύναται άνθρωπος να γεννηθή γέρων ων; μήποτε δύναται να εισέλθη δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθή;» όμως ο ίδιος ο Κύριος απέκλεισε αυτή την εκδοχή καθώς επανέρχεται στο ΑΝΩΘΕΝ που αμέσως ορίζει “όστις εγεννήθη εκ του Πνεύματος”.

__Συνεπώς, η αναγέννηση δεν είναι έργο του ιερέα, ούτε αποτέλεσμα της απόφασης κάποιου, αλλά είναι ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και μόνον. Το Άγιο Πνεύμα αναγεννά εκείνους που ο Θεός κρίνει και δέχεται να γίνουν δικά Του παιδιά. Είναι εκείνοι που “ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν” (Ιωάν. 1:13).

__Αν θεωρείς τον εαυτό σου “αναγεννημένο” Χριστιανό, σε ποιο γεγονός στηρίζεις την πνευματική σου γέννηση; Μήπως σε κάτι που σου είπε ένας άλλος άνθρωπος; Μήπως σε κάτι που έκανε για σένα ένας άλλος άνθρωπος; Μήπως σε κάποια υπογραφή που έβαλες σε κάποια δήλωση; Μήπως στην εγγραφή σου στα μέλη μιας όποιας εκκλησίας; Μήπως στην προσωπική σου απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό;

__Τίποτε από αυτά δεν είναι η ΑΝΩΘΕΝ ΓΕΝΝΗΣΗ. Το ζήτημα δεν είναι τι αποφάσισες εσύ ή κάποιος άλλος για τον εαυτό σου. Το ζήτημα είναι ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΘΕΟΣ. Αυτό πρέπει να αναρωτηθείς και σ' αυτό να απαντήσεις. Τότε θα ξέρεις αν πράγματι είσαι Χριστιανός. Αν όντως έχεις γεννηθεί ΑΝΩΘΕΝ.


Για τούτο, και όπως επισημαίνει το περιοδικό που αναφέρθηκε στην αρχή, ο απόστολος Παύλος ενδιαφερόταν όχι για τα επίγεια αλλά τα επουράνια, όχι για τα κάτω αλλά «…προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού» (Φιλ. 3/γ/14) και προέτρεπε τους πιστούς “Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άν ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης” (Κολ. 3:1-2).
Και ο Ιάκωβος στην Επιστολή του εξηγεί πως «Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής… Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων; ας δείξη εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητι σοφίας” προσθέτοντας πως “Η σοφία αύτη δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλ' είναι επίγειος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονεικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρείον πράγμα.
      Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος». Iάκωβος 1/α΄17, 3/γ΄15-17.

__Πως όμως πρέπει να ανταποκρίνεται ο πιστός χριστιανός στην άνωθεν, στη θεία, ενέργεια και πρόσκληση; Να υπακούει, να φρονεί, να ζητεί, να συλλογίζεται τα άνω, τα ουράνια, τα θεία:
«…ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών». Α΄Πέτρου 1/α΄14
      « Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή». Ματθαίος 6/ς΄33.

      «Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού,  τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης.  Διότι απεθάνετε, και η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ·  όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ' αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη». Κολοσσαείς 3/γ΄1-4.


=================================================


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com

Σηκώνουμε το σταυρό μας;


Χιλιάδες Ορθόδοξοι προσκυνητές κρατούσαν ξύλινους σταυρούς καθώς συμμετείχαν σε πορεία στην Via Dolorosa στην Ιερουσαλήμ εχθές (13-4-2012).
__Άραγε αυτό είχε στο νου Του ο Χριστός όταν απαίτησε από τους μαθητές Του να σηκώνουν το σταυρό τους; «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ' ημέραν και ας με ακολουθή» Λουκ. 9:23
__Και αυτό το ...μια φορά στη ζωή... έχει καμία σχέση με το «καθ' ημέραν» του Χριστού;

=================================================


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com


   Η "καλοσύνη" φέρνει ΘΡΑΣΟΣ   
Όταν το κράτος  νομίζει πως είναι "καλό" κάνει ακόμη χειρότερους τους κακούς. Αλλά αποστολή του κράτους είναι να προστατεύει τους αθώους, όχι να χαϊδεύει τους ένοχους...
__Ως αποτέλεσμα της ανάποδης λειτουργίας του κράτους στις δυτικές χώρες, οι εγκληματίες αποθρασύνονται ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ...
=================================================


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε
Διεύθυνση: neakaipalaia@gmail.com