24.4.14

Το Πατριαρχείο περί της κ. Βασούλας Ρύντεν...

Το Πατριαρχείο περί της κ. Βασούλας Ρύντεν...
.
.
Επειδή διαπίστωσα ότι η ιστοσελίδα και η διδασκαλία της κ. Βασούλας Ρύντεν όχι μόνο προβάλλεται πολλαπλώς εις το ΦΒ και το διαδίκτυο, αλλά και αρκετοί γίνονται φίλοι εν αγνοία τους, θεώρησα υποχρέωση να ενημερώσω τους φίλους μου αναδημοσιεύοντας το παρακάτω Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Βεβαίως τίποτε από τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζονται στη επίσημη ιστοσελίδα της, αλλά μόνο κάποιες παλαιότερες ειδήσεις που παραπλανούν. 
Η συνέχεια είναι δική σας υπόθεση…

============
ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΝ


Ανακοινωθέν
περί της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη - Ρύντεν (Βασούλας).
(16.03.2011).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακολουθούσα απαρεγκλίτως το λαμπρόν υπόδειγμα και την διδαχήν των Αγίων Αποστόλων, την διδασκαλίαν των εχόντων την εξ αυτών Διαδοχήν Πατέρων της Εκκλησίας και τας θεοπνεύστους Αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διαφυλάττει ως πολύτιμον μαργαρίτην την πίστιν της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν βιώνει το χριστεπώνυμον πλήρωμα αυτής διά μέσου της συμμετοχής εις την μυστηριακήν και την καθόλου πνευματικήν ζωήν τού θεοϊδρύτου εκκλησιαστικού σώματος. Ούτως, η οιαδήποτε τάσις αυτοσχεδιασμού και κίνησις, προσωπική ή συλλογική, περιφρονήσεως ή αθετήσεως των δογμάτων της πίστεως των Ορθοδόξων χριστιανών και της εν Χριστώ ζωής εντός της Εκκλησίας ως μόνης οδού διά την σωτηρίαν των ψυχών ημών, πολλώ δε μάλλον της αυτοανακηρύξεως προσώπων ως «δήθεν χαρισματικών», απεδοκιμάσθη πάντοτε ως απαράδεκτος καινοτομία.

Υπό το πνεύμα τούτο, και διά την οφειλετικήν προστασίαν τού μεν ευσεβούς ορθοδόξου πληρώματος εξ επικινδύνων πνευματικών συγχύσεων, των δε μη γνωριζόντων καλώς τα πράγματα εκ τού ελλοχεύοντος κινδύνου της πλάνης, αποδοκιμάζονται υπό της Μητρός Εκκλησίας αι υπό της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη - Ρύντεν, ευρύτερον γνωστής ως «Βασούλας», και της υπ᾿ αυτής ιδρυθείσης οργανώσεως υπό τον τίτλον «Αληθινή εν Θεώ ζωή» ακρίτως και επιπολαίως εισαγόμεναι διδασκαλίαι περί των δήθεν «απ᾿ ευθείας διαλόγων της μετά τού Ιδρυτού της Εκκλησίας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» και της κατακτήσεως υπ᾿ αυτής τε και των οπαδών της της «αληθινής εν Θεώ ζωής», αι οποίαι παρεκκλίνουν αυθαιρέτως της θεοσδότου διδασκαλίας της Εκκλησίας, αλλά και σκανδαλίζουν το ορθόδοξον φρόνημα των ευλαβών πιστών.

Όθεν, καλούμεν τούς εισηγητάς των απαραδέκτων αυτών καινοτομιών και τούς εμμένοντας εις αυτάς υποστηρικτάς των, οι οποίοι τούτου ένεκα δεν γίνονται δεκτοί εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν, όχι μόνον να μη παρεμβαίνουν εις το ποιμαντικόν έργον των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, αλλά και να αποκηρύξουν τας καινοφανείς διδασκαλίας των, ώστε να προληφθούν αι υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις. 
Εκφράζομεν, τέλος, την βαθείαν λύπην τού Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ της ενεργείας ενίων -ελαχίστων, ευτυχώς- κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας να παρευρίσκωνται εις ομιλίας της ειρημένης «Βασούλας» και να παρέχουν εις αυτήν «πιστοποιητικά Ορθοδοξίας».

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 16η Μαρτίου 2011
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου


============
ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΝ


Ἀνακοινωθέν
περί τῆς Βασιλικῆς Παρασκευῆς Πεντάκη - Ρύντεν(Βασούλας).
(16.03.2011).

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα ἀπαρεγκλίτως τό λαμπρόν ὑπόδειγμα καί τήν διδαχήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τήν διδασκαλίαν τῶν ἐχόντων τήν ἐξ αὐτῶν Διαδοχήν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τάς θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διαφυλάττει ὡς πολύτιμον μαργαρίτην τήν πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν βιώνει τό χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς διά μέσου τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν μυστηριακήν καί τήν καθόλου πνευματικήν ζωήν τοῦ θεοϊδρύτου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Οὕτως, ἡ οἱαδήποτε τάσις αὐτοσχεδιασμοῦ καί κίνησις, προσωπική ἤ συλλογική, περιφρονήσεως ἤ ἀθετήσεως τῶν δογμάτων τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὡς μόνης ὁδοῦ διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, πολλῷ δέ μᾶλλον τῆς αὐτοανακηρύξεως προσώπων ὡς «δῆθεν χαρισματικῶν», ἀπεδοκιμάσθη πάντοτε ὡς ἀπαράδεκτος καινοτομία.

Ὑπό τό πνεῦμα τοῦτο, καί διά τήν ὀφειλετικήν προστασίαν τοῦ μέν εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου πληρώματος ἐξ ἐπικινδύνων πνευματικῶν συγχύσεων, τῶν δέ μή γνωριζόντων καλῶς τά πράγματα ἐκ τοῦ ἐλλοχεύοντος κινδύνου τῆς πλάνης, ἀποδοκιμάζονται ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας αἱ ὑπό τῆς Βασιλικῆς Παρασκευῆς Πεντάκη - Ρύντεν, εὐρύτερον γνωστῆς ὡς «Βασούλας», καί τῆς ὑπ᾿ αὐτῆς ἱδρυθείσης ὀργανώσεως ὑπό τόν τίτλον «Ἀληθινή ἐν Θεῷ ζωή» ἀκρίτως καί ἐπιπολαίως εἰσαγόμεναι διδασκαλίαι περί τῶν δῆθεν «ἀπ᾿ εὐθείας διαλόγων της μετά τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» καί τῆς κατακτήσεως ὑπ᾿ αὐτῆς τε καί τῶν ὀπαδῶν της τῆς «ἀληθινῆς ἐν Θεῷ ζωῆς», αἱ ὁποῖαι παρεκκλίνουν αὐθαιρέτως τῆς θεοσδότου διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σκανδαλίζουν τό ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν εὐλαβῶν πιστῶν.

Ὅθεν, καλοῦμεν τούς εἰσηγητάς τῶν ἀπαραδέκτων αὐτῶν καινοτομιῶν καί τούς ἐμμένοντας εἰς αὐτάς ὑποστηρικτάς των, οἱ ὁποῖοι τούτου ἕνεκα δέν γίνονται δεκτοί εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν, ὄχι μόνον νά μή παρεμβαίνουν εἰς τό ποιμαντικόν ἔργον τῶν κατά τόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀλλά καί νά ἀποκηρύξουν τάς καινοφανεῖς διδασκαλίας των, ὥστε νά προληφθοῦν αἱ ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις. 
Ἐκφράζομεν, τέλος, τήν βαθεῖαν λύπην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ τῆς ἐνεργείας ἐνίων -ἐλαχίστων, εὐτυχῶς- κληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά παρευρίσκωνται εἰς ὁμιλίας τῆς εἰρημένης «Βασούλας» καί νά παρέχουν εἰς αὐτήν «πιστοποιητικά Ὀρθοδοξίας».

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 16ῃ Μαρτίου 2011
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

===========

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.