28.7.13

Πειραιώς κατά Αλεξανδρουπόλεως...Πειραιώς κατά Αλεξανδρουπόλεως...

.
.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπαντῶν σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου σχετικά μέ τήν ἐπικριτική δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἀνθίμου ἀναφορικά μέ τήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς νά ἀποβληθοῦν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας ὅσοι βουλευταί ψηφίσουν τήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, δήλωσε τά ἀκόλουθα:

 «1. Τήν πατρότητα τῆς προτάσεώς μου ἔχει ὁ Μέγας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Οἰκουμενικός Διδάσκαλος, Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος μέ τά ἔργα του De Explanatione Symboli, De Sacramentis, De Fide, De Spiritu Sancto, De incarnationis dominicae sacramento, De officiis ministrorum, De virginidus, κατέλιπε ἐξαίρετα Θεολογικά κείμενα, μέτοχος τῆς Ἑλληνικῆς καί Λατινικῆς γλώσσης. Ὁ Μέγας αὐτός Ἅγιος, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, στό συναξάριον του, «καί τόν Βασιλέα Θεοδόσιον, ἐλθόντα ἀπό τήν Θεσσαλονίκην εἰς Μεδιόλανα, ἐμπόδισε ἀπό τήν εἴσοδον τῆς Ἐκκλησίας, ἐνθυμίζοντάς του τούς φόνους ὅπου ἐτόλμησε εἰς Θεσσαλονίκην, διδάξας . . . ὅτι δέν πρέπει ἔτσι προπετῶς καί αὐθαδῶς νά τολμᾶ εἰς τά Θεῖα» Σημειωθήτω ὅτι ὁ Βασιλεύς Θεοδόσιος εἶναι ὁ ἀποκληθείς Μέγας, ὁ στερεώσας τόν Χριστιανισμόν, ὁ συγκαλέσας τήν Β΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ὁ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τιμώμενος ὡς Ἅγιος τήν 17ην Ἰανουαρίου. Ἡ πράξις διά τήν ὁποίαν ἀπηγορεύθῃ ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἅμβροσίου ἡ εἴσοδος εἰς τόν Ναόν ἦτο ἡ σκληροτάτη καί αἱματηρά καταστολή τῆς στάσεως τῶν Θεσσαλονικέων καί τῆς δολοφονίας τοῦ στρατηγοῦ του πού εὐθέως παρεβίασε τήν ἐντολήν τοῦ Δεκαλόγου «οὐ φονεύσεις» (Ἐξοδος 20΄.15)    
 
2. Ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κλάμπ καθαρῶν καί Ἁγίων ἀλλά καί ἡ χώρα τοῦ μυστηρίου τῆς μετανοίας, ἡ χώρα τῶν «μεταποιουμένων» ἁμαρτωλῶν ὄχι τῶν ἀμετανοήτων, διότι οἱ ἀμεταμέλητοι φέρουν τήν προσωπική τους εὐθύνη πού τούς ἀποκόπτει ἀπό τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί στό παρόν καί στό αἰώνιο μέλλον μεταβάλλοντας ἀκόμα καί τήν εὐδαιμονία τῆς βιώσεως τῆς ἀγάπης Του σέ ἄφατη ὀδύνη καί ἀφόρητο πόνο.
3. Κατά τήν φρικώδη ὥρα τῆς Χειροτονίας μας ὡς Ἐπισκόπων μᾶς ἐγχειρίζεται ἡ Ποιμαντορική Ράβδος μέ τίς φράσεις «Λάβε τήν Ράβδον, ἵνα ποιμαίνῃς τό ἐμπιστευθέν σοι Ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ, καί τοῖς μέν εὐπειθέσιν, ἔστω αὐτοῖς ὑπό σοῦ βακτηρίαν, καί ὑποστηριγμός, τοῖς δέ ἀπειθέσι καί εὐτραπέλοις χρῷ αὐτῇ Ράβδῳ ἐπιτυπτικῇ Ράβδῳ παιδεύσεως».
4. Εἶναι Ἐξόχως ἀντιφατικό τό γεγονός νά ὑποστηρίζουν τήν διατήρηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας Κόμματα μέ ἐκκλησιομαχική καί ἀθεϊστική ἀντίληψη, ὡς ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ΔΗΜΑΡ καί τό ΚΚΕ, ἀπό κοινωνικούς καί ἐργασιακούς λόγους ὁρμώμενα καί ἡ συγκυβέρνηση τῶν θεωρουμένων ὡς Ἐκκλησιοφίλων κομμάτων ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ νά ποδοπατεῖ βαναύσως τήν Ἐντολή τοῦ Δεκαλόγου «ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καί ποιήσεις πάντα τά  ἔργα σου^ τῃ δέ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἔξοδος 20΄.9-10) τήν Ἐντολή τοῦ Αἰωνίου Θεοῦ, ἀποϊεροποιώντας τήν ἡμέρα Κυρίου κατ’ ἐντολήν τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, καί μετά ἀπό αὐτό τό φρικῶδες πνευματικά κακούργημα νά ἐμφανίζωνται οἱ βουλευτές των, πρός ἄγραν ψήφων εἰς τούς πανηγυρίζοντας Ἱερούς Ναούς ἐμπαίζοντες τούς πιστούς καί τήν Ἐκκλησίαν, φέροντες τό προσωπεῖον τοῦ δῆθεν εὐσεβοῦς.
5. Διερωτῶμαι δέν μᾶς ἀγγίζει ἡ στεντορεία ἀγωνιώδης φωνή τοῦ Ἐμπορικοῦ κόσμου τῆς χώρας ὅτι ἀποτελεῖ ἡ νομοθετική αὐτή πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως, ἀποδεδειγμένως, βόμβα στήν βιωσιμότητα τῆς μικρομεσαίας ἐπιχειρηματικότητος, καί οὐσιαστική ἐκχώρησι στήν ἀδηφάγο μανία τῶν καρτέλ τῶν πολυεθνικῶν ἁλυσίδων, Ἑβραϊκῶν κατά βάση συμφερόντων. Ἤδη ἡ ἐπιστημονική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς διεπίστωσε τήν αὐτονόητη ἀντισυνταγματικότητα τῆς ρύθμισης καί τήν δικαστική δυνατότητα τῶν πολυεθνικῶν νά «ἐπελάσουν» διά τοῦ ΣΤΕ.
Μήπως ὁ Σεβασμιώτατος μπορεῖ νά ὑποδείξῃ ἄλλο τρόπο πιέσεως τῶν βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι τό μόνο πού ὑπολογίζουν εἶναι τό πολιτικό κόστος καί ἡ μή ἐπανεκλογή τους; Δι’ αὐτό ταπεινῶς νομίζω ὅτι ἐάν οἱ Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί δηλώσουν εὐθαρσῶς εἰς τούς βουλευτάς ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ τῆς περιφερείας των ὅτι ἡ ποδοπάτηση τῆς Ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ ἐπάγεται τήν άπομάκρυνσή τους ἀπό τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεως τους, ἡ ρύθμιση αὐτή δέν θά περάσει.
Τέλος δηλῶ ὅτι τιμῶ τόν Σεβασμιώτατο Ἅγιο Ἀλεξανδρουπόλεως καί τόν εὐλαβοῦμαι ἰδιαιτέρως.»

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

(Από το διαδίκτυο
http://www.impantokratoros.gr/4F2D3431.el.aspx)
=
Ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν είναι υπόθεση αντιπαλότητας και διαφωνίας δύο μητροπολιτών. Είναι υπόθεση της ανύπαρκτης εν προκειμένω Ιεράς Συνόδου...
Αν ζούσε σήμερα ο Χριστόδουλος θα είχε κάνει ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΛΑΟΣΥΝΑΞΕΙΣ, όμως οι διάδοχοί του περί άλλα τυρβάζουν και νοιάζονται μάλλον μην τους περικόψουν τους μισθούς και τους ορντινάριους παρά για τις εντολές του Θεού...
Ας καταλάβουν επιτέλους οι Μητροπολίτες, τίνος υπηρέτες είναι οι πολιτικοί, ενώπιον των οποίων οι δουλοπρεπείς και με βυζαντινή νοοτροπία "δεσποτάδες" της σήμερον, απλώς στέκονται "σούζα"... ως θλιβεροί "δημόσιοι υπάλληλοι"...
Ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων ΕΙΧΕ ΚΟΤΣΙΑ...
Οι σημερινοί δεσποτάδες τι έχουν;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Το Facebook φορέας αιρέσεων...Το Facebook φορέας αιρέσεων...
.
.
Γράψαμε και άλλη φορά, και όσο χρειάζεται θα ξαναγράφουμε, για την ΑΙΡΕΣΗ που λέγεται ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ...
Σε μία σελίδα του Facebook διαβάσαμε τον παραπάνω διάλογο, και σκεφτήκαμε πόσο κακό μπορεί να γίνεται από πρόχειρα ΜΗΝΥΜΑΤΑ που καταχωρούν άνθρωποι με ελλιπή και λανθασμένη γνώση της Βίβλου, όπως το παραπάνω... που βέβαια προέρχεται από τον ΜΕΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ της προαναφερθείσας αίρεσης CREFLO DOLLAR...
Παραμερίζοντας πόσο το όνομά του σχετίζεται με τον "θεό" του, που είναι το δολάριο, επισημαίνουμε πόσο διαφορετικά μίλησε και δίδαξε ο Χριστός και οι Απόστολοι...


Διαβάστε τα εξής χωρία και συγκρίνετέ τα με τα λόγια του εν λόγω ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ. 
Είναι προφανές ότι διδάσκει ένα "ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ" και όχι εκείνο του Χριστού και των Αποστόλων.
Τώρα πώς μπορεί κανείς να "επικεντρωθεί σε εκείνα που συμφωνεί", με κάποιον που ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ με την αλήθεια της Βίβλου, αυτό είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να λύσουν οι σύγχρονοι "χριστιανοί" που δεν σέβονται την Αγία Γραφή...
Ας προσπαθούν όσο θέλουν να ΕΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, όμως το μέγα πρόβλημα είναι μέσα στην ψυχή τους...
=Iωάν. 16:33 «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον».

Ρωμ. 5:3 «Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν».

Εβρ. 10:33 «ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τα τοιαύτα παθόντων».

Εφεσ. 3:13 «Διά τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμήτε διά τας υπέρ υμών θλίψεις μου, το οποίον είναι δόξα υμών».

Α΄ Θεσ. 3:4 «διότι ότε ήμεθα παρ' υμίν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλλομεν να υποφέρωμεν θλίψεις, καθώς και έγεινε και εξεύρετε».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Το δικό μας το "βαγόνι"...Το δικό μας το "βαγόνι"...
.
.
Ναι, ήταν ήρωες οι Γιαπωνέζοι που ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ μετακίνησαν το τεράστιο βαγόνι για να σώσουν μία γυναίκα...
Αλλά πώς να χαρακτηρίσεις τους Έλληνες που ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αναγκάζονται να μετακινήσουν το ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ για να ελευθερώσουν μια χώρα;
=
Δυστυχώς, το δικό μας το χρέος μόνο με ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ μπορεί να παρομοιαστεί...
Και όμως περιμένουμε να μας βοηθήσουν ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ...
Το άκρον άωτον της ανοησίας...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Δύναμη και Αγάπη...Δύναμη και Αγάπη...
.

.
Ο άνθρωπος πάντα θέλει να φαίνεται ΔΥΝΑΤΟΣ. Όχι μόνο δυνατός σε σωματική δύναμη, αλλά επίσης και

  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ,
  • ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ...
Όμως η πραγματική δύναμη του πιστού είναι ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ...
Αυτό όμως δεν αρέσει στο σαρκικό άνθρωπο επειδή ούτε βλέπεται ούτε αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους... 
Αλλά εμείς, δυστυχώς, αυτό το τελευταίο το επιζητούμε περισσότερο και από την αγάπη του Θεού...
=
«Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγεινα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. 
Και εάν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπην δε μη έχω, είμαι ουδέν.
Και εάν πάντα τα υπάρχοντά μου διανείμω, και εάν παραδώσω το σώμα μου διά να καυθώ, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι» (1Κορ. 13:1-3)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Νοητή και ακατανόητη σοφία...Νοητή και ακατανόητη σοφία...Κάποτε συναντήθηκαν ο Αλβέρτος Αϊνστάιν με τον Τσάρλι Τσάπλιν (τον γνωστό Σαρλώ) και αναφέρεται ο εξής διάλογος:
Einstein: –Αυτό που θαυμάζω στη τέχνη σας,  είναι η παγκοσμιότητα της… Δεν λέτε μία λέξη και όμως, όλος ο κόσμος σας καταλαβαίνει.


Chaplin: –Σωστό, όμως η δική σας δόξα είναι ακόμα πιο μεγάλη… Όλος ο κόσμος σας θαυμάζει, ενώ λίγοι σας καταλαβαίνουν
(Από το διαδίκτυο)
=
Τα παραπάνω μας έκαναν να θυμηθούμε κάποιους ιεροκήρυκες που νομίζουν πως με την πολυλογία και τα ακαταλαβίστικα λόγια τους θα εντυπωσιάσουν τους ακροατές...
Και, δυστυχώς, το καταφέρνουν, επειδή, όχι σπάνια, οι πιστοί φεύγουν εντυπωσιασμένοι από τον ιεροκήρυκα αλλά ανέγγιχτοι από τον λόγο του...
Όσον δε αφορά τον θείο λόγο των Γραφών, εκεί τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com