3.7.11


 


Από Θεού τεταγμένη; 

   

Και αυτού η "εξουσία" είναι από Θεού τεταγμένη;

Δ ε ν   ν ο μ ί ζ ω !Και να φανταστείτε ότι κάποτε ένας γιος μου

ήθελε  να γίνει αστυνομικός...

Πόσο θα ντρεπόμουν...
 


Σας θυμίζει τίποτε;   ( ΙΙ )

   

«ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς τους Έλληνας
ΕΛΛΗΝΕΣ
Προσκεκλημένος από την εμπιστοσύνη των ενδόξων και μεγαλοψύχων μεσιτών, διά της κραταιάς βοηθείας των οποίων αποπερατώσατε  ενδόξως τον της καταστροφής πόλεμον τον υπέρ το δέον παρεκτανθέντα, προσκεκλημένος προσέτι και από την ιδίαν σας ελευθέραν εκλογήν, αναβαίνω εις τον θρόνον της Ελλάδος, διά να εκπληρώσω όσας υποχρεώσεις ανέλαβα δεχθείς το προσφερθέν μοι Βασιλικόν στέμμα, τόσον προς εσάς, όσον και προς τας μεσιτευούσας Μεγάλας Δυνάμεις.»

(Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Αριθ. 1, 16-2-1833).


Αν και το παραπάνω διάγγελμα του Όθωνα αρχίζει με την δήλωση ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, είναι φανερό τίνος το «έλεος» χρειάστηκε για να γίνει βασιλιάς της Ελλάδας, όπως το ανάλογο χρειάζεται και κάθε φορά που κάποιος αναρριχάται σε κάποιον άλλο θρησκευτικό ή πολιτικό θρόνο, με άλλα λόγια οποιοδήποτε ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
__Αυτό ακριβώς που διέπει και όλους τους σημερινούς μας άρχοντες, αυτούς που σήμερα κυβερνούν κι εκείνους που αύριο θα τους αντικαταστήσουν, επειδή όλοι είναι το ίδιο... ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΛΑΒΑΝ και αναλαμβάνοντας την εξουσία αυτές ακριβώς τις υποχρεώσεις βιάζονται να ξεπληρώσουν... 
__Όχι όμως με δικά τους έξοδα... επειδή το μάρμαρο θα το πληρώσει πάλι ο λαός, όπως και τα μάρμαρα που σπάνε κάθε φορά στην πλατεία Συντάγματος και τα οποία αντικαθιστώνται τάχιστα, ώστε να είναι διαθέσιμα σε κάθε νέα επίθεση των "γνωστών αγνώστων"...