10.7.14

Πρώτοι χριστιανοί και κοινοκτημοσύνη

Πρώτοι χριστιανοί και κοινοκτημοσύνη

.
.
ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΧΟΥΝ...

Συχνά οι Γραφές γίνονται θύμα απερίσκεπτης ή βιαστικής "ερμηνείας" με αποτέλεσμα να οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα και ακόμη χειρότερες απόπειρες "εφαρμογής"...
Ένα τέτοιο θέμα υπάρχει σχετικά με το καθεστώς ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ της πρώτης εκκλησίας...
Κάποιοι, ασχέτως κινήτρων, ισχυρίζονται ότι ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΑ, και αυτό θα έπρεπε να ισχύει και στις ημέρες μας... ιδιαίτερα μάλιστα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης...
Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η πρακτική ΕΠΑΨΕ να ισχύει πολύ γρήγορα, και είχε ήδη παύσει όταν ο Λουκάς έγραφε το βιβλίο το γνωστό με το όνομα Πράξεις των Αποστόλων...  δηλαδή μερικές δεκαετίες μετά... 
Αν στα χρόνια που έγραφε ο Λουκάς, εξακολουθούσε να υπάρχει ακόμη το καθεστώς της κοινοκτημοσύνης που εφαρμόστηκε τα πρώτα αποστολικά χρόνια στην Ιερουσαλήμ, και περιγράφεται στα χωρία:
Πράξ. 2:44 Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχον [ΕΙΧΟΝ] τα πάντα κοινά, 
Πράξ. 4:32 Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτο μία, και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού αλλ' είχον [ΗΝ ΑΥΤΟΙΣ] τα πάντα κοινά. 
στο κείμενό του θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ενεστώτα (ΕΧΟΥΝ) και όχι παρατατικό (ΕΙΧΟΝ και ΗΝ ΑΥΤΟΙΣ)...
Με άλλα λόγια, είναι σοφό και χρήσιμο να προσέχουμε ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ τις Γραφές, επειδή αν έχει σημασία ένα ΙΩΤΑ και μία ΚΕΡΑΙΑ, πολύ περισσότερο έχουν σημασία τα ρήματα και οι ΧΡΟΝΟΙ τους...

Στην πραγματικότητα αυτή ή πρακτική εφαρμογή εφαρμόστηκε μόνο την πρώτη περίοδο μετά την Πεντηκοστή, όταν όλες εκείνες τις χιλιάδες που πίστεψαν έπρεπε να μείνουν κοντά στους Απόστολους, και να διδαχθούν, προκειμένου να μεταφέρουν τα καλά νέα της Σωτηρίας και το σπόρο της Εκκλησίας επιστρέφοντας στις πατρίδες τους.
Στη συνέχεια, όμως, βλέπουμε αντί αυτού να εφαρμόζεται η πρακτική της συνεισφοράς [λογείας], ελεημοσύνης και προσφοράς υπέρ των πτωχών, όπως περιγράφει ο Λουκάς στις Πράξεις (Πράξ. 24:17) και ο Παύλος στις Επιστολές του (Ρωμ. 12:13, Ρωμ. 15:26) και αυτό μάλιστα όχι αυθαίρετα αλλά σε εκτέλεση σχετικής αποστολικής παραγγελίας (Γαλ. 2:10).
=================