12.9.13

Το τέλος μετράει...


Το τέλος μετράει...
.
.
Ο αγώνας μετράει, χωρίς αμφιβολίας, 
και μάλιστα ο νόμιμος αγώνας...
Όμως ο αγώνας που φτάνει ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ... 
=
«Ας τρέχωμεν μεθ' υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα...» 
(Εβρ. 12:1)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Αγάπη εκτός χρόνου...


Αγάπη εκτός χρόνου...
.
.
 To μυστικό δεν είναι πότε θα μεγαλώσει η αγάπη σου.... 
Το μυστικό είναι:  
ΔΕΙΞΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ... 
Δείχνοντας αγάπη, αυτή μεγαλώνει αυτόματα...     
=
«Αύτη είναι η αγάπη του Θεού,
το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού·
και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι» 
(Α΄Ιωάν. 5:3)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Ταπεινό αλλά εκπληκτικό...Ταπεινό αλλά εκπληκτικό...
.
.
Στο δρόμο πλάι στην άσφαλτο και χωρίς κανείς να το σπείρει ή να το φροντίζει, φύτρωσε το φυτό της φωτογραφίας...
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς;
  • Την ομορφιά του άνθους;
  • Την αρχιτεκτονική του καρπού;
  • Το γεγονός ότι φυτεύεται και μεγαλώνει αυτόνομο;
Σε ευχαριστώ Κύριε που άνοιξες τα μάτια μου να το προσέξω!

=
«Παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι·
δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι·
σας λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων» (Λουκ. 12:27)


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Γλώσσες και Βίβλος...Γλώσσες και Βίβλος...

.Δυστυχώς, λόγω της σύγχυσης των γλωσσών όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά δεν μπορούν να καταλάβουν το παραπάνω βίντεο, όμως το μήνυμά του είναι αρκετά σαφές για να το εννοήσουν.
Η ποικιλία των διαφόρων γλωσσών στον κόσμο σήμερα, με το δικό τους τρόπο δείχνουν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής...
Αν και με πρώτη ματιά όλα δείχνουν εντελώς μπερδεμένα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο...
Στην πραγματικότητα, όμως, με λίγο περισσότερη παρατήρηση και ενημέρωση, διαπιστώνουμε πως τίποτε δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν λειτουργήσει σε εκτέλεση του αρχαίου σχεδίου του Θεού.
=
«1 Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. [...]
6 Και είπεν ο Κύριος, Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο· και τώρα δεν θέλει εμποδισθή εις αυτούς παν ό,τι σκοπεύουσι να κάμωσιν·
7 έλθετε, ας καταβώμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, διά να μη εννοή ο εις του άλλου την γλώσσαν.
8 Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γής· και έπαυσαν να οικοδομώσι την πόλιν» (Γέν. 11:1-8)ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.