1.9.13

Ηγέτες ή ακόλουθοι;


Ηγέτες ή ακόλουθοι;
.
.
«Γιατί ψάχνουμε για ηγέτες, όταν ο Κύριος αναζητά οπαδούς; 
Γιατί ετοιμάζουμε 5ετή και 10ετή σχέδια, όταν ο Κύριος λέει "Μην ανησυχείτε για το αύριο"; 
Γιατί είμαστε προσηλωμένοι στο δικό μας όραμα, όταν ο Λόγος του Θεού μάς λέει να επικεντρώνουμε το βλέμμα μας στον Ιησού; 
Οι Χριστιανοί ηγέτες πρέπει πρώτα οι ίδιοι να είναι υπάκουοι ακόλουθοι.  
(Ματθ. 6:34, Ιακ. 4:13-14, Εβρ. 12:02)»
Rick Malm
(Από το διαδίκτυο)
=

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Αλληλοφαγώματα...Αλληλοφαγώματα...
.
.
Λένε πως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό... 
Όμως δεν είναι μόνο τα ψάρια... 
Το ίδιο κάνουν και τα ζώα... 
Και μάλιστα τα αγριότερα των ζώων, που είναι οι Βιομήχανοι και οι λακέδες τους οι Πολιτικοί... 
Γι' αυτό και τους ψηφίζουμε, μη τυχόν χάσουν την κουτάλα και γίνουν φτωχοί σαν κι εμάς... 
οι καημένοι...
=
«11 και είπεν, Ούτος θέλει είσθαι ο τρόπος του βασιλέως, όστις θέλει βασιλεύσει εφ' υμάς·
τους υιούς υμών θέλει λαμβάνει και διορίζει εις εαυτόν, διά τας αμάξας αυτού και διά ιππείς αυτού και διά να προτρέχωσι των αμαξών αυτού. 12
Και θέλει διορίζει εις εαυτόν χιλιάρχους και πεντηκοντάρχους· και εις το να εργάζωνται την γην αυτού και να θερίζωσι τον θερισμόν αυτού, και να κατασκευάζωσι τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευήν των αμαξών αυτού. 13
Και τας θυγατέρας σας θέλει λαμβάνει διά μυρεψούς και μαγειρίσσας και αρτοποιούς· 14
και τους αγρούς σας και τους αμπελώνάς σας και τους ελαιώνάς σας τους καλητέρους θέλει λάβει και δώσει εις τους δούλους αυτού. 15
Και το δέκατον των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει εις τους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. 16
Και τους δούλους σας και τας δούλας σας και τους καλητέρους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει εις τας εργασίας αυτού. 17
Τα ποίμνιά σας θέλει δεκατίζει· και σεις θέλετε είσθαι δούλοι αυτού. 18
Και θέλετε βοά εν εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως σας, τον οποίον σεις εκλέξατε εις εαυτούς·
αλλ' ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη ημέρα»
(1Σαμ. 8:11-18)  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Αλλήλων τα βάρη...Αλλήλων τα βάρη...


Σίγουρα δεν μιλούσε γι' αυτό ο Παύλος όταν έγραφε:
«Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού» (Γαλ. 6:2)
=
Το ερώτημα είναι πόσοι θα ήταν πρόθυμοι να σηκώσουν έστω κι αυτό το ελάχιστο βάρος, για να διευκολυνθεί η ζωή κάποιου άλλου...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com