12.7.13

Αλλά μυαλό δεν βάζουμε...Αλλά μυαλό δεν βάζουμε...

Ένα θρησκευτικό γεγονός ντροπής πραγματοποιήθηκε σε αυτή την χώρα. Διαβάστε και φρίξτε:
«Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, σχηματίσθηκε πομπή και στρατιώτες τοποθέτησαν τον Σταυρό του Αγίου σε στρατιωτικό όχημα με προορισμό τον Αερολιμένα του Αράξου, ενώ οι πιστοί παρακολουθούσαν τις εξελίξεις με δάκρυα στα μάτια.
Τιμές Αρχηγού Κράτους αποδόθηκαν στον Χαριτόβρυτο Θησαυρό και στις 10.30 αναχώρησαν για την Αγία Πετρούπολη, πρώτος σταθμός της εικοσαήμερης παρουσίας Του στις χώρες της πρώην Σοβιετική Ενώσεως.
Εκτός από τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσόστομο συνοδεύουν τον Σταυρό του Αγίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, ... και από πλευράς της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Ανδρέας Κατσανιώτης.
 (Από το διαδίκτυο)
=
Αλλά έχουν όλα αυτά οποιαδήποτε σχέση με την αλήθεια; Ιδού τα στοιχεία:

Μια θρησκεία που βασίζεται σε σωρεία ΜΥΘΩΝ τι αξία και τι όφελος μπορεί να έχει για τους οπαδούς της;

Ευτυχώς που η πίστη του Χριστού δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με όλους αυτούς τους ΜΥΘΟΥΣ και τους ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ που τους έφτιαξαν και τους εμπορεύονται!!!


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

ΟΙ "ΓΑΝΤΖΟΜΑΝΙΑΚΟΙ";

ΟΙ "ΓΑΝΤΖΟΜΑΝΙΑΚΟΙ";
 
Αριστοτέλης: παρεκκλήσιο της Πορταϊτίσσης στην Ι. Μ. Ιβήρων, Άγιον Όρος. Φωτό: Δημ. Τσιρόγλου

υπό Γέροντος Χαλκηδόνος Αθανασίου 
"Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον υμίν" (Πράξ. 16, 9) 
Ως γνωστόν, παρά τας ποικίλας αγνωστικιστικάς και αντιθεϊκάς τάσεις της εποχής μας υπάρχει, Δόξα τω Θεώ, και μία έντονος και παρήγορος στροφή της νεολαίας εκασταχού προς την θρησκείαν. Αρκετοί νέοι έχουν επί τέλους κατανοήσει, ότι η μόνη ελπίς εξόδου από το σύγχρονον αδιέξοδον είναι η επιστροφή προς τον Θεόν, τον "γάντζον" όπως εχρησιμοποίησε τον όρον καίτοι αλλού, και ο μεγάλος Γερομελίτων. Διά τούτο και παρακάτω αναφέρονται κάποιες προφητικές, σημαντικές ρήσεις τόσον των αρχαίων Ελλήνων, όσον και τού συγχρόνου θεολογικού λόγου.1 
Έτσι στα αναγνώσιμα επιγράμματα των ειληταρίων των εικονιζομένων Φιλοσόφων εις το Καθολικόν της Ι. Μ. Βελλάς, απαντούν τα ακόλουθα εξαίσια: 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: «Ακάματος φύσις θεού γέννησις δι’ αυτού γάρ ο αυτός ουσιούται Λόγος». ΣΟΛΩΝ: «Και δίχα σφάλματος γενήσεται σαρξ ανίατον παθών λύσει φθοράν και τούτο φθόνος». ΠΛΑΤΩΝ: «Ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος, ο πατήρ εν τω γόνω και ο γόνος εν τω πατρί, το εν διαιρείται εις τρία και τα τρία εις εν». 
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: «Πλην εγώ καταγγέλω εν τρισίν ένα μόνον υψιμέδοντα, εις τα ύψη κρατούντα βασιλεύοντα».2 
Όσον δε αφορά τας νεοτέρας μαρτυρίας, μεταξύ αυτών υπάρχουν και οι εξής: 
Ο Θεός καθιστά τούς ανθρώπους ευτυχείς. Τούς χαρίζει ειρήνην και ηρεμίαν, πού τόσον έχουν ανάγκην. Ανεξαρτήτως εάν τις είναι Χριστιανός, Μουσουλμάνος ή Βουδιστής. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν μίαν ανωτέραν αλήθειαν και την ευρίσκουν εις θρησκευτικάς και πνευματικάς κοινότητας. 
Οι Χριστιανοί, ζητούν τον Θεόν εις τον άλλον, ψάλλουν από κοινού, προσεύχονται και ανάπτουν κηρία: Όταν νέοι άνθρωποι από όλον τον κόσμον, συνέρχονται εις μίαν "λειτουργίαν", νοιώθουν εν ισχυρόν αίσθημα αλληλεγγύης. Ούτω 30.000 νέοι εξ 70 χωρών συμμετείχον εις τας πολυημέρους εορταστικάς εκδηλώσεις της διεθνούς συναντήσεως τού Οικουμενικού Κέντρου τού Taizé. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει την θεϊκήν δύναμιν εις τον εαυτόν του. 
Κατά τούς Μουσουλμάνους, "Δεν υπάρχει έτερος Θεός από τον Θεόν, και ο Μωάμεθ είναι ο απεσταλμένος του". Τούτο αποτελεί την βασικήν διδασκαλίαν τού Ισλάμ. Αι τακτικαί τελετουργίαι της θρησκείας δίδουν εις την ζωήν των πιστών δομήν, στήριγμα και ισορροπίαν. Ιδία η εξωτική φύσις και η απλότης αυτού, καθιστούν το Ισλάμ ελκυστικόν. Πολλοί λαχταρούν μίαν πλέον σαφή εικόνα τού Θεού και των κανόνων. 
Κατά τούς Ινδουϊστάς, οι θεοί προς τούς οποίους προσεύχονται είναι πολύμορφοι και πλήρεις δυνάμεως. Διά την ελπιζομένην σωτηρίαν εκ τού κύκλου των αναγεννήσεων, οδηγούν συμφώνως προς τας εκασταχού παραδόσεις τελετουργικοί ή περισυλλογικοί–ασκητικοί δρόμοι ή και ισχυρά αγάπη τού Θεού. 
Κατά τούς Ιουδαίους, η θεϊκή αποκάλυψις τού Μωϋσέως επί τού Όρους Σινά, ίσταται εις το κέντρον της θρησκευτικής ζωής αυτών. Διαρκώς τα αρχαιότατα λόγια αποτελούν μίαν πηγήν δυνάμεως δι’ όλους, οι οποίοι είναι πεπεισμένοι εις την αγιότητά των. Το Σάββατον είναι αφιερωμένον εις τον Θεόν. 
Αι "χαρισματικαί ελεύθεραι εκκλησίαι" έχουν μεγάλην διάδοσιν, διοργανώνουν "λειτουργίας", όπως συναυλίας Pop, και καλούν το Άγιον Πνεύμα επί της σκηνής! Κυρίως νέοι Χριστιανοί ελκύονται εκ τούτου. Εις την Στουτγάρδην, εις το "Gospel Forum" εόρτασαν περί τούς 3.500 άνθρωποι την νύκτα τού Αγίου Πνεύματος, μίαν εορτήν λατρείας προς τον Θεόν, ως μη ώφελε, μετά φωταγωγιών, μουσικής Rock και χορού.3 
Επιλέξατε τοίνυν και λάβετε. 
"Δωρεάν (γαρ) ελάβετε, 
δωρεάν δότε". 
(Ματθ. 10, 9) 
 ____________________________________________ 
1- Mein Glaube. Auf der Suche nach einer höheren Wahrheit, Der Spiegel, Wissen αρ. 2/2013. 
2- Ευχαριστώ τον Πρόεδρον της Δ.Ε. της Α.Ε.Α. Βελλάς, Αρχιμ. Δημήτριον Αργυρόν διά την αποστολήν των. 
3- Περί των εξωφρενικών εξ ετέρας πλευράς εκτροπών των "εκκλησιών" αυτών και άλλων, δες: Μαξίμου, Αίνου και Προέδρου Πιττσβούργου, Η πρόκλησις των μεταφυσικών εμπειριών εκτός της Ορθοδοξίας και η Ορθόδοξος απάντησις, Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Δ’ Σύναξις Ιεραρχίας (29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 1998), Φανάριον, Ορθοδοξία περ. Β’, 5 (1998) 443-466.
(Από το διαδίκτυο
http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2013/07/blog-post_2.html)
=
Επειδή, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν καταλάβαμε σχεδόν τίποτε από το παραπάνω κείμενο, το αναδημοσιεύουμε με την ελπίδα ότι κάποιος θα έχει την καλοσύνη (και την ικανότητα) να μας το εξηγήσει.
(Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι ακριβώς παρακάτω).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com