12.7.14

Πώς μιλάει η εκκλησία σου για τα χρήματα;

Πώς μιλάει η εκκλησία σου 
για τα χρήματα;
.
.
Πόσο καλύτερα θα ήταν αν οι ποιμένες, αντί να μιλούν για το μισθό τους και να κάνουν ατέλειωτους εράνους, δίδασκαν στους ανθρώπους τον ΣΩΣΤΟ τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται τα χρήματά τους. 
Ο Απόστολος Παύλος έγραψε στον βοηθό του Τιμόθεο στην Έφεσο: 
«Ταύτα δίδασκε και νουθέτει. ... Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας ...  Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν … Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς … Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελλε να μη υψηλοφρονώσι, μηδέ να ελπίζωσιν επί την αδηλότητα του πλούτου, αλλ' επί τον Θεόν τον ζώντα, όστις δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν, να αγαθοεργώσι, να πλουτώσιν εις έργα καλά, να ήναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί, θησαυρίζοντες εις εαυτούς θεμέλιον καλόν εις το μέλλον, διά να απολαύσωσι την αιώνιον ζωήν» (1 Τιμ. 6:2-19). Με άλλα λόγια, η καλή διδασκαλία απαιτεί να αντιμετωπιστεί και το θέμα των χρημάτων.  
Να μερικοί λόγοι για τους οποίους η εκκλησία δεν πρέπει να διστάζει να μιλήσει για τα οικονομικά... 
1. Τα χρήματα είναι δώρο του Θεού για κάποιο λόγο, όχι απλώς για να κερδίζονται και να σπαταλώνται για την ευχαρίστηση μας και μόνο.  
2. Το πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματα είναι θέμα λατρείας – δείχνει ποιες είναι οι αξίες μας και ποια πράγματα είναι σημαντικά για εμάς.  
3. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια σε αυτόν τον τομέα επειδή συχνά δενόμαστε και υποφέρουμε λόγω κακής διαχείρισης.  
4. Η γενναιοδωρία αποτελεί θεμελιώδη αξία της χριστιανικής ζωής, που πρέπει να εκδηλώνεται τόσο από την εκκλησία ως σύνολο όσο και από τους πιστούς ως άτομα.  
5. Τα χρήματα χρειάζονται για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων και κάθε δίκαιη υπόθεση, και όχι για να βάζουν τον άνθρωπο κάτω από την τυραννία του χρήματος.  
6. Τα χρήματα βοηθούν στην εξάπλωση του Ευαγγελίου, που πρέπει να θεωρείται ως κύρια αποστολή και ενδιαφέρον των ανθρώπων του Θεού.
=================


Εσείς τηρείτε την ξεχασμένη εντολή;

Εσείς τηρείτε την ξεχασμένη εντολή;

.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

VVVVVVVV
VVVVV
VVV
V
http://www.tyxikos.gr/00-78-12.html.


=================