14.8.13

Χωρίς ντροπή...


Χωρίς ντροπή...
.
.
 Αν μία πράξη είναι ΑΝΗΘΙΚΗ, τότε και αυτός που την έκανε και αυτός που επωφελείται από αυτήν είναι εξίσου ανήθικος.
Εξαίρεση αποτελούν οι άνθρωποι της πολιτικής, που και ΑΝΗΘΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ψηφίζουν και με ΑΝΗΘΙΚΟ ΤΡΟΠΟ επωφελούνται από αυτούς για να αυξήσουν π.χ. τις συντάξεις τους...
=
Εξάλλου πολιτική και ηθική είναι τόσο αντίθετες, όσο το έλεος και η εκδίκηση...


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Το σατανικό τους σχέδιο εξελίσσεται...


Το σατανικό τους σχέδιο εξελίσσεται...
.
.
Άριστα λειτουργεί το σατανικό σχέδιο καταστροφής της χώρας μας από τους δήθεν "σωτήρες" που ανέλαβαν να μας ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ κάνοντάς μας να νομίζουμε πως "μας βοηθούν"...
Έτσι κατέστρεψαν την αγροτική παραγωγή, απομάκρυναν τους Έλληνες από την αγροτιά...
Δημιούργησαν στρατιές ανέργων Γιατρών, Μηχανικών, Δικηγόρων κ.λπ... που δεν μπορούν και δεν ξέρουν πώς να καλλιεργήσουν τη γη... 
Τώρα ετοιμάζουν την τελική εισβολή με την οποία θα αποκτήσουν ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗ, αφού οι Έλληνες δεν θα είναι σε θέση να την εκμεταλλευτούν... ενώ τα χωράφια  τα αγοράζουν Βούλγαροι, Αλβανοί και άλλοι ξένοι...
Όσο για το φυσικό αέριο και άλλες πηγές πλούτου, δυστυχώς αυτές τις έχουν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ προ πολλού χάρη στους υποτακτικούς στις εντολές τους δήθεν "κυβερνήτες" μας...  
=
«21 Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε· οίτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε· ώτα έχετε και δεν ακούετε· 
22 εμέ δεν φοβείσθε; λέγει Κύριος· δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, όστις έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβή αυτό· και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουσιν υπερισχύσει· και ηχούσιν, όμως δεν θέλουσιν υπερβή αυτό; 
23 Αλλ' ούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή· απεστάτησαν και απήλθον. 
24 Και δεν είπον εν τη καρδία αυτών, Ας φοβηθώμεν τώρα Κύριον τον Θεόν ημών, όστις δίδει βροχήν πρώϊμον και όψιμον εν τω καιρώ αυτής· φυλάττει δι' ημάς τας διωρισμένας εβδομάδας του θερισμού. 
25 Αι ανομίαι σας απέστρεψαν ταύτα και αι αμαρτίαι σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. 
26 Διότι ευρέθησαν εν τω λαώ μου ασεβείς· έστησαν ενέδραν, καθώς ο στήνων βρόχια· θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. 
27 Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως οι οίκοι αυτών είναι πλήρεις δόλου· διά τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν» 
(Ιερ. 5:21-27) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Η σοφία Του μας καταπλήσσει...Η σοφία Του μας καταπλήσσει...
.
.
Δεν της έδωσε χέρια, όμως ποτέ καμία Τίγρης (ή γάτα κ.λπ.) δεν πλήγωσε το μωρό της όταν το μετέφερε με τα δόντια της...
Ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε κι εμείς τον τρυφερό μας Ουράνιο Πατέρα!

=
«Καθώς σπλαγχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαγχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν.
Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα»
(Ψαλ. 103:13-14)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.

Κανένα ανθρώπινο φάρμακο...Κανένα ανθρώπινο φάρμακο...

..
Ούτε φάρμακα ούτε ματζούνια, ούτε κλασική ιατρική ούτε εναλλακτική μπορεί να βοηθήσει στο χάλι μας...
=
«Διότι ούτω λέγει Κύριος·
Το σύντριμμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγεινή. δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίσιν σου, ώστε να ανορθωθής· δεν υπάρχουσι διά σε φάρμακα θεραπευτικά.
Πάντες οι αγαπητοί σου σε ελησμόνησαν· δεν σε ζητούσι· διότι σε επλήγωσα εν πληγή εχθρού, εν τιμωρία σκληρά, εξ αιτίας του πλήθους των ανομιών σου· αι αμαρτίαι σου επληθύνθησαν.
Τι βοάς διά το σύντριμμά σου; ο πόνος σου είναι ανίατος εξ αιτίας του πλήθους των ανομιών σου· αι αμαρτίαι σου επληθύνθησαν· διά τούτο έκαμον ταύτα εις σε» (Ιερ. 30:12-15)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.