18.8.13

Το σατανικό τους σχέδιο εξελίσσεται...


Το σατανικό τους σχέδιο εξελίσσεται...
.
.
Άριστα λειτουργεί το σατανικό σχέδιο καταστροφής της χώρας μας από τους δήθεν "σωτήρες" που ανέλαβαν να μας ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ κάνοντάς μας να νομίζουμε πως "μας βοηθούν"...
Έτσι κατέστρεψαν την αγροτική παραγωγή, απομάκρυναν τους Έλληνες από την αγροτιά...
Δημιούργησαν στρατιές ανέργων Γιατρών, Μηχανικών, Δικηγόρων κ.λπ... που δεν μπορούν και δεν ξέρουν πώς να καλλιεργήσουν τη γη... 
Τώρα ετοιμάζουν την τελική εισβολή με την οποία θα αποκτήσουν ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗ, αφού οι Έλληνες δεν θα είναι σε θέση να την εκμεταλλευτούν... ενώ τα χωράφια  τα αγοράζουν Βούλγαροι, Αλβανοί και άλλοι ξένοι...
Όσο για το φυσικό αέριο και άλλες πηγές πλούτου, δυστυχώς αυτές τις έχουν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ προ πολλού χάρη στους υποτακτικούς στις εντολές τους δήθεν "κυβερνήτες" μας...  
=
«21 Ακούσατε τώρα τούτο, λαέ μωρέ και ασύνετε· οίτινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε· ώτα έχετε και δεν ακούετε· 
22 εμέ δεν φοβείσθε; λέγει Κύριος· δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, όστις έθεσα την άμμον όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβή αυτό· και τα κύματα αυτής συνταράσσονται, όμως δεν θέλουσιν υπερισχύσει· και ηχούσιν, όμως δεν θέλουσιν υπερβή αυτό; 
23 Αλλ' ούτος ο λαός έχει καρδίαν στασιαστικήν και απειθή· απεστάτησαν και απήλθον. 
24 Και δεν είπον εν τη καρδία αυτών, Ας φοβηθώμεν τώρα Κύριον τον Θεόν ημών, όστις δίδει βροχήν πρώϊμον και όψιμον εν τω καιρώ αυτής· φυλάττει δι' ημάς τας διωρισμένας εβδομάδας του θερισμού. 
25 Αι ανομίαι σας απέστρεψαν ταύτα και αι αμαρτίαι σας εμπόδισαν το αγαθόν από σας. 
26 Διότι ευρέθησαν εν τω λαώ μου ασεβείς· έστησαν ενέδραν, καθώς ο στήνων βρόχια· θέτουσι παγίδα, συλλαμβάνουσιν ανθρώπους. 
27 Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως οι οίκοι αυτών είναι πλήρεις δόλου· διά τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν» 
(Ιερ. 5:21-27) 


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.204.000 επισκέψεις...


204.000 επισκέψεις...
.
.
Χωρίς καν να το καταλάβουμε, πριν λίγες ημέρες ξεπεράσαμε τα 3.550 δημοσιεύματα και τις 204.000 επισκέψεις!
=
Σας ευχαριστούμε για την τιμή. 
Όλη η δόξα ανήκει στον Θεό εν Χριστώ!


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Μάρτυρες εις εμέ...Μάρτυρες εις εμέ...
.
.
«Αυτό που ο κόσμος έχει περισσότερο ανάγκη σήμερα, δεν είναι να έχει γύρω του πολλούς βαπτισμένους, αλλά οι βαπτισμένοι να είναι αξιόπιστοι μάρτυρες: να είναι ικανοί να ευαισθητοποιήσουν το νου και την καρδιά των διπλανών τους ώστε να επιθυμούν τον Θεό, να επιθυμούν την αληθινή ζωή, την αστείρευτη.
("Ενοριακές Καμπάνες", 25-5-2012)
=
«Θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1:8)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.

Τάσεις και ροπές...Τάσεις και ροπές...
.
.
Ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει κάθε είδους τάσεις και ροπές για να μας απομακρύνει από την μία και μοναδική ΟΔΟ, δηλαδή τον Κύριο Ιησού Χριστό...
Αλίμονο στον άνθρωπο που δίνει προσοχή στις σατανικές εισηγήσεις και νομίζει ότι μπορεί να μοιράσει τη ζωή του σε διάφορα άλλα "μαζί με τον Χριστό"...
=
«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού» (Ιησούς Χριστός - Ιωάν. 14:6)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.