16.7.10
======================

Πότε είμαστε σε σωστό δρόμο;

1. Απλά επειδή κάτι σου φαίνεται σωστό, δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά σωστό.

  • «Υπάρχει οδός, ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον, αλλά τα τέλη αυτής φέρουσιν εις θάνατον» (Παροιμίες 14:12 – Αυτή η αλήθεια είναι τόσο σημαντική ώστε επαναλαμβάνεται επίσης στο Παροιμίες 16:25).

2. Μπορούμε να κοιτάζουμε στο λόγο του Θεού, τη Βίβλο, και να μην εμπιστευόμαστε στην δική μας κρίση.

  • «Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου· εν πάσαις ταις οδοίς σου αυτόν γνώριζε, και αυτός θέλει διευθύνει τα διαβήματά σου.» (Παροιμίες 3:5-6).

3. Πρέπει να ακολουθούμε τον δρόμο του Θεού, το στενό δρόμο. (Είναι αυτός που ακολουθούν οι λιγότεροι άνθρωποι…).

  • «Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν.» (Κατά Ματθαίον 7:13-14).
.