28.11.13

Μέγα ΣΧΙΣΜΑ στην Ελληνική Ορθοδοξία


Μέγα ΣΧΙΣΜΑ στην Ελληνική Ορθοδοξία
.
______________________

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Επιστολή Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία προς Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο Νικόλαο


Επιστολή Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία προς Ρωμαιοκαθολικό Αρχιεπίσκοπο Νικόλαο *

Εντιμότατε κ. Νικόλαε,
Καθολικέ Αρχιεπίσκοπε Νάξου, Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου
Χαίρετε και υγιαίνετε!
1.      Είμαι ένας Αρχιερεύς τής Ορθοδόξου Εκκλησίας καί διακονώ ποιμαντικά τόν λαό τοῦ Θεοῦ στήν Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως. Ευχαριστώ τόν Κύριον ήμών [ησούν Χριστόν, διότι γεννήθηκα καί άνατράφηκα στήν αγκαλιά τής Μάνας Όρθοδόξου Εκκλησίας. 
Ο άγιος ημών των Ορθοδόξων Κοσμάς ο Αιτωλός, στον όποιον οι Έλληνες πρέπει να είμεθα ευγνώμονες, διότι αν δεν υπήρχε αυτός, δεν θα υπήρχε πατρίδα ελευθέρα, έλεγε στό κήρυγμά του στούς υποδούλους Έλληνες: «Όλες αι πίστες είνε ψεύτικες· τούτο κατάλαβα αληθινόν, ότι μόνη η πίστις τών ὀρθοδόξων χριστιανών είνε καλή και ἁγία. Νά ευφραίνεσθε όπου είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς άσεβείς καί αιρετικούς όπου περιπατούν εις τό σκότος».
Αιτία τής έπιστολής μου πρός Σάς είναι τό κείμενο τής άπαντήσεως Σας πρός τόν Συλλειτουργόν Άδελφόν Μητροπολίτην Πειραιώς κ. Σεραφείμ καί τό όποιο κείμενο έγινε εις πάντας γνωστό διά τού Διαδικτύου. Επειδή τά θιγόμενα εις αυτήν τήν έπι- στολή άπτονται θεμάτων ορθοδόξου θεολογίας, παρακαλώ νά δεχθείτε καί νά άνα- γνωσετε τήν έπιστολή μου, τήν όποία μού έπέβαλε ή άρχιερατική μου συνείδηση νά Σάς γράψω, ως έγω τουλάχιστον τό αισθάνθηκα.
2.   Κατά πρώτον, Εντιμότατε Αρχιεπίσκοπε τών Καθολικών, ήθελα νά Σάς έξη - γήσω γιατί δέν Σάς προσφωνώ ως «άδελφόν», άλλά Σάς προσφωνώ μέ τόν τίτλο «Εντιμότατε». Μέ μία γενική βέβαια εννοια ολοι οι ανθρωποι τής γής ειμεθα άδελφοί, διότι ολοι καταγόμεθα άπό τήν μητέρα γή. Τήν εννοια αυτή τήν εχουμε καί ήμείς οι Όρθόδοξοι στήν λατρεία μας, λέγοντες εις τινα Αναβαθμόν τού πλ. δ' ήχου: «Επί τήν μητέρα αυτού γήν δύνων πας αύθις αναλύσει». Άλλά μέ τήν αλλη, τήν έκκλησιολογική εννοια τής λέξεως «άδελφός», λυπούμαι, Εντιμότατε κ. Νικόλαε, διότι δέν μπορώ νά Σάς προσφωνήσω καί έξηγούμαι διατί: Ή λέξη «άδελφός» συντίθεται άπό τό ουσια­στικό «δελφύς» (= κοιλία) καί τό «α» ως άθροιστικόν καί όχι στερητικόν. «Άδελφοί» λοιπόν μέ τήν ερμηνεία αυτή είναι έκείνοι οι όποίοι προέρχονται άπό τήν Ιδια κοιλία, εχουν τό Ιδιο αιμα στίς φλέβες τους καί άνήκουν στήν Ιδια οικογένεια. Ή κοιλία, ή όποία «γεννά» τόν ανθρωπο καί τόν κάνει τέκνο Θεού είναι τό άγιο Βάπτισμα. Τό αιμα μέ τό όποίο τρέφονται τά τέκνα τού Θεού είναι τού Χριστού τό Αιμα, τό χυθέν κατά
τόν Σταυρικό Του θάνατο στον Γολγοθά καί τό Όποιο Αιμα είναι στό άγιο Ποτήριο τής θείας Λειτουργίας. Καί ή Οικογένεια στήν οποία άνήκουν τά τέκνα τού Θεού είναι ή Εκκλησία. Δέν μπορώ λοιπόν, Εντιμότατε Αρχιεπίσκοπε των Καθολικών, νά Σας προσφωνήσω «άδελφόν», διότι δέν έξήλθαμε άπό τήν ιδια μήτρα. Ημείς οι Όρθόδοξοι ειμεθα βαπτισμένοι στήν αγία Κολυμβήθρα μέ τρεις καταδύσεις, ένώ Σείς οι Καθολικοί εχετε απλό ράντισμα. Δέν κοινωνοΰμε μαζί Σας τό Αιμα τοΰ Χριστού καί δέν άνήκετε μαζί μας στήν Οικογένεια του Θεού, τις έστίν ή ’Ορθόδοξη Εκκλησία. Άφοΰ δέν ειμεθα Συλλειτουργοί, δέν μπορεί νά λεγόμεθα καί «άδελφοί» μέ τήν έκκλησιολογική έννοια της λέξεως. 
Πρός στηριγμό τών άνωτέρω Σας γράφω ενα σχετικό χωρίο τοΰ αγίου Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου: «Άδελφόν τό βάπτισμα εργάζεται καί ή τών θείων μυστηρίων κοινωνία»! (εις MPG 58,718). Καί ενα άλλο άκόμη χωρίο τοΰ ιδίου πατρός: «Τί γάρ έστι τό ποιούν τήν άδελφότητα; Τό λουτρόν τής παλιγγενεσίας», δηλαδή τό ιερόν Βάπτισμα (MPG 63,177). Άλλά ο άλλος πάλι άγιος πατέρας καί μέγας θεολόγος, ο άγιος Νικόδημος ο αγιορείτης, τόν οποίο ήμείς ονομάζουμε «συνισταμένη τών αγίων Πατέρων» διά σας τούς Παπικούς λέγει οτι είστε άβάπτιστοι. Δέν μποροΰμε λοιπόν νά σας καλοΰμε άδελφούς.
3.     Άλλά ούτε, ως ορθόδοξος έγώ θεολόγος, μπορώ νά πώ γιά Σας τούς Παπικούς οτι άποτελείτε Εκκλησία. Σείς βέβαια στήν έπιστολή Σας πρός τόν Μητροπολίτην Πειραιώς κ. Σεραφείμ γράφετε καί λέγετε μέ ισχύ οτι άποτελείτε τήν «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν Εκκλησίαν» μέ τήν προσθήκη μάλιστα «οσο καί άν αυτό κοστίζει εις σας», δηλαδή εις ήμας τούς ’Ορθοδόξους. 
Έγώ ομως Σας λέγω, μετά άπό θεολογική μελέτη καί σπουδή, οτι Σείς οι Παπικοί δέν είστε Εκκλησία. Καί έξηγοΰμαι πάλι διατί. Είναι έντυπωσιακό, Εντιμότατε, οτι στά πατερικά κείμενα δέν εχουμε ορισμό περί Εκκλησίας. Οι φερόμενοι σέ μερικά έγχειρίδια ορισμοί περί Εκκλησίας στηρίζονται, λίγο ή πολύ, έπί έσφαλμένων βάσεων. Κατά τήν ορθόδοξη θεολογία, ή Εκκλησία είναι Μυστήριο καί δέν καθορίζεται μέ ορους. Όσο δέ κανείς καθαίρεται καί φωτίζεται μέ τήν Χάρη τοΰ Θεοΰ, τόσο περισσότερο νοεί τό Μυστήριο αυτό τής Εκκλησίας. Άλλά εχουμε καί ενα σύντομο λόγο τοΰ άποστολικοΰ πατρός αγίου Ιγνατίου τοΰ θεοφόρου, τόν οποίο μποροΰμε νά θεωρήσουμε, οπως καί θεωρή­θηκε πράγματι, ως ορισμός τί είναι Εκκλησία. Κατά τόν άγιον αυτόν πατέρα Εκκλη­σία είναι τό «Θυσιαστήριον», ή Αγία Τράπεζα δηλαδή, πάνω στήν οποία οι ιερείς τελοΰν τήν θεία Λειτουργία.[1] €στε «Εκκλησία», κατά τόν άγιο Ιγνάτιο, είναι τό Μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά, σ’ αυτό τό Μυστήριο, στήν θεία Λει­τουργία, γευόμεθα έμείς οι Όρθόδοξοι καρδιακά τό τί είναι Εκκλησία. Άλλά θέλω νά δώσω καί βιβλική άπόδειξη εις τά παραπάνω, στό οτι δηλαδή Εκκλησία είναι ή τέ­λεση τής θείας Ευχαριστίας. Ώς άπόδειξη φέρω τό κεφ. 11 τής Α' πρός Κορινθίους Επιστολής τού άποστόλου Παύλου. Είναι φανερό στό κεφάλαιο αυτό οτι ό Άπόστολος όμιλεί γιά τήν σύναξη τών πιστών πρός τέλεση τής θείας Ευχαριστίας. Καί τήν σύ­ναξη αυτή τήν ονομάζει «Εκκλησία», γιατί λέγει: «Συνερχόμενων υμών εν Εκκλησία άκούω σχίσματα έν υμίν υπάρχειν» (στίχ. 18).[2] Άφού λοιπόν «Εκκλησία» είναι ή σύναξη τού λαού γιά τήν τέλεση τής θείας Ευχαριστίας — καί τό Μυστήριο αυτό γί­νεται βέβαια γιά τήν Θεία Κοινωνία τού Σώματος καί Αίματος τού Χριστού — καί άφού μέ Σάς τούς Παπικούς δέν μπορούμε νά συλλειτουργήσουμε καί νά κοινωνήσουμε μαζί τήν Θεία Τροφή, εύκολα έξάγεται τό συμπέρασμα οτι δέν άποτελείτε Εκκλησία. Ταύτα λέγω κατά τήν πίστη ήμών τών Όρθοδόξων οτι ή Εκκλησία, τήν Όποία ίδρυσε ό Χριστός, είναι ή Όρθόδοξη Εκκλησία.
4.        Εννοώ οτι Σας ένόχλησε, Εντιμότατε, αυτό τό τελευταίο πού ειπα οτι ήμείς οι Όρθόδοξοι άποτελούμε τήν μόνην καί άληθή Εκκλησίαν, τήν Όποίαν ίδρυσε ό Χρι­στός, καί όχι Σείς οι Παπικοί. Είναι βέβαια ακρως άντίθετο αυτό πού Σας λέγω πρός αυτό τό όποίο Σείς μετά πυγμής ισχυρίζεσθε στήν έπιστολή Σας πρός τόν άγιο Άδελφό κ. Σεραφείμ, «νά μάθουμε» ήμείς οι Όρθόδοξοι «μιά γιά πάντα» οτι «ειτε τό θέλουμε ειτε όχι» Σείς οι Παπικοί είσθε «ή Μία, Αγία, Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία», μέ τόν περισσότερο άκόμη προκλητικό λόγο Σας, « οσο καί αν αυτό μάς στοιχίζει». Όχι, Άρχιεπίσκοπε τών Καθολικών κ. Νικόλαε! Ή Όρθόδοξη Εκκλησία αυτή είναι ή μόνη άληθής Εκκλησία τού Χριστού. Καί είναι ετσι, διότι ήμείς οι Όρθόδοξοι κρα­τούμε τήν διδασκαλία τού Ιησού Χριστού καί τών αγίων Άποστόλων καί τίς παρα­δόσεις τών Οικουμενικών Συνόδων, ένώ Σείς οι Καθολικοί τίς παραλλάξατε.
Δέν μού λέτε, Σας παρακαλώ, ήταν σέ πλάνη ή Εκκλησία γιά τόσους αιώνες καί ήρθατε Σείς οι Παπικοί τόν 9ο αι. καί βάλατε «αφοβα» τό χέρι Σας στό Σύμβολο τής Πίστεως μέ τό Filioque πού προσθέσατε σ’ αυτό; ’Έγραψα τήν έκφραση «αφοβα», διότι πραγματικά ήταν πολύ τολμηρό καί άσεβέστατο αυτό πού κάνατε. Διότι υπήρχε προηγούμενη έντολή Οικουμενικής Συνόδου κανείς νά μήν τολμήσει νά παραλλάξει τό ιερό Σύμβολο προσθέτοντας ή άφαιρώντας τι άπό αυτό. Αυτήν τήν έντολή τήν σεβάστηκαν οι άγιοι Πατέρες τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου καί δέν προ­σέθεσαν στό Σύμβολο τής Πίστεως διά τήν Παναγία τόν ορο «Θεοτόκος». Σείς, οι Παπικοί, άντίθετα πρός τήν ρητή έντολή καί άντίθετα πρός τό παράδειγμα αυτό τών αγίων Πατέρων Οικουμενικής Συνόδου, βάλατε άσεβή χείρα — πώς δέν φοβηθήκατε; - στό ιερό Κείμενο τής Πίστεως καί τό άλλοιώσατε. Καί μόνο άπό τό Filioque άπο- δεικνύεσθε οτι δέν φυλάξατε άκεραία τήν πίστη τών Πατέρων καί άλλοιώσατε τό δόγμα τής Εκκλησίας. Άκοΰστε τώρα τί Σας λέγει ο άγιός μας, μέγας θεολόγος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς:
«Ποτέ δέν πρόκειται νά Σας δεχθούμε ως κοινωνούς, οσον χρόνον ομολογείτε οτι τό Πνεύμα προέρχεται καί έκ του Θεού»![3] 

Σας συνιστώ κ. Νικόλαε νά διαβάσετε ολη τήν σχετική ομιλία του ιερού Πατέρα.
Είναι φοβερή, είναι «βόμβα» έναντίον Σας, οπως μοΰ τήν χαρακτήρισε ενα ιερό πρό­σωπο! Διαβάσατέ την, παρακαλώ. Ούτε λίγο ούτε πολύ στήν ομιλία του αυτή ο μέγας θεολόγος άγιος Γρηγόριος ο Παλαμας λέγει, καί όχι μόνο λέγει άλλά καί τό άποδεικνύει, οτι οι Παπικοί είναι σατανοκίνητοι αιρετικοί! 
Συγγνώμην, Τιμιώτατε, άλλά άγιος τών Όρθοδόξων τό λέγει αυτό καί ήμείς βεβαίως δεχόμεθα τόν λόγον του, διότι τόν λέγει άγιος καί μέγας θεολόγος. Σέ μία λοιπόν μικρά περικοπή τής ομιλίας του αυτής λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμας:
«Αυτός ο έπάρατος όφις (δηλαδή ο Διάβολος) εισάγει διά τών πειθηνίων του Λατίνων (φοβερός ο λόγος του· δηλαδή, λέγει ο άγιος οτι οι Παπικοί είναι πειθήνια όργανα του Διαβόλου!...) νέους περί Θεοΰ ορους, οι οποίοι φαίνονται μέν νά εχουν μικράν παραλλαγήν, άλλά γίνονται άφορμές μεγάλων κακών, φέρουν πολλά δεινά έκφυ- λιστικά τής ευσεβείας καί άτοπα καί δεικνύουν εις ολους φανερά οτι καί τό μικρότερον εις τά σχετικά μέ τόν Θεόν δέν είναι μικρόν».[4]
Προηγουμένως μάλιστα ο άγιος λέγει οτι ή αίρεση τών Λατίνων (Γμών τών Πα­πικών) ερχεται ως συνέχεια τών παλαιών αιρέσεων του Άρείου, τοΰ Άπολιναρίου, του Ευνομίου, του Μακεδονίου κ.ά.
Διαβάστε ακόμη, παρακαλώ, κ. Καθολικέ Επίσκοπε, τί σάς λέει ο άγιος γιά τό Filioque Σας καί σέ μία άλλη περικοπή τοΰ λόγου του. Παρακαλώ νά προσέξετε ιδι­αίτερα τήν περικοπή αυτή:
«Πώς τολμάτε σεις νά δέχεσθε αυτό (τό Filioque), τό οποίον δέν εχει λεχθεί άπό αυτούς οι οποίοι διεκήρυζαν τήν άλήθεια (δηλαδή άπό τούς αγίους Άποστόλους), τό οποίο δέν άνήγγειλε τό "Άγιο Πνεΰμα, πού άπήγγειλε ολη τήν άλήθεια; (Πώς τολμάτε νά δέχεσθε τό Filioque) τό οποίο δέν μαρτύρησε ούτε γνωστοποίησε στούς άγαπητούς Αυτός (δηλαδή ο Ιησούς Χριστός) ο γνωστοποιήσας ολα οσα άκουσε παρά του Πατρός καί ήλθε γιαυτόν άκριβώς τόν λόγο, γιά νά μαρτυρήσει υπέρ τής άληθείας; ([ω. 18,37).  Πώς τολμάτε νά εισαγάγετε τόσο έκφυλιστική προσθήκη στόν ορο τής πίστεως, τόν όποιο οι εγκριτοι Πατέρες συνέγραψαν πνευματοκινήτως σέ κοινή Σύνοδο καί παρέδωσαν;»[5]

Παρατηρήστε, παρακαλώ, πώς λέγει ό άγιος τήν προσθήκη τού Filioque πού έκάνατε στό Σύμβολο τής Πίστεως. Τήν λέγει «έκφυλον»!...Ό Παπισμός, κύριε Αρχιε­πίσκοπε τών Καθολικών Νάξου, Τήνου, Άνδρου καί Μυκόνου, είναι αίρεση καί μάλιστα, οπως μας τά είπε παραπάνω ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμας, καί τό λέγουν καί πολλοί άλλοι άγιοι Πατέρες, ειναι μεγάλη αίρεση. Διά τούτο καί έξέστην, όμού μετ αλλων κληρικών άδελφών καί πολλών ευσεβών χριστιανών, εις τόν λόγον Άδελφού Άρχιερέως, τόν όποίον διαβάσαμε έσχάτως στό Διαδίκτυο (αν άληθεύει ό λόγος αυτός, άλλά δέν είδαμε τήν διάψευσή του) οτι «δέν συμπεριλαμβάνονται στίς αιρέσεις οι Καθολικοί άδελ­φοί, ούτε ή Καθολική Εκκλησία». 
Ή γνωμάτευση αυτή ορθοδόξου Άρχιερέως (αν άληθεύει, έπαναλαμβάνω) ερχεται ακρως άντίθετη πρός τήν πατερική θεολογία, ή όποία όμόφωνα καταδικάζει τούς Παπικούς ως αιρετικούς, ως καί θά άποδείξω αυτό εις σειράν μελετών μου. Άλλ’ ας διαβάσει ό έν λόγω Άδελφός τά οσα ολίγα τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμα παραθέτω έδώ περί τών «άδελφών» του Παπικών, τούς όποί- ους, ως λίαν άγαπητούς του, τούς έναγκαλίζεται χαιρετώντας τους!....

5.     Άφού, Εντιμότατε, οι Παπικοί δέν άνήκετε εις τήν τήν Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικήν Εκκλησίαν, ή όποία είναι ή Όρθόδοξη Εκκλησία, στερείσθε καί τού ορου «άγιος», διότι εξω άπό τήν Εκκλησία τού Χριστού δέν μπορεί νά υπάρξει αγιότητα ο~τε καί σωτηρία. «Extra Ecclesia nulla salus», είπε άπό παλαιά ό μέγας εκκλησιολόγος πατήρ άγιος Κυπριανός, Επίσκοπος Καρχηδόνος. Ή αγιότητα είναι μοσχοβολητό ανθος, πού φύεται μόνο στήν Όρθόδοξη Εκκλησία, διότι εις αυτήν μόνο υπάρχουν τά ορθά δόγματα τής πίστεως, καί δέν νοείται αγιότητα εξω άπό αυτήν. «Αγίους — λέγει κάπου ό άγιος Χρυστόστομος — διά τής τού Πνεύματος δόσεως καί τών ορθών δογμάτων» καλούμεν (MPG 59,443). 
Καί αλλος πατέρας, ό Μέγας Βα­σίλειος, λέγει: «Οι άγιοι, έν οις οικεία γιότης διά τόν ενα του βαπτίσματος αγιασμόν». (MPG 29,761). Άλλά οι Παπικοί Καθολικοί είναι άβάπτιστοι! Επομένως, οι έκφρά- σεις «άγιος» καί «αγιώτατος» διά τόν Πάπα ή γιά κάποιον καθολικό έπίσκοπο, μή βαπτισμένους καί εξω λοιπόν άπό τήν Εκκλησία ευρισκομένους, είναι ήμαρτημένες έκφράσεις κατά τήν ορθόδοξη πατερική θεολογία. Γι’ αυτό καί, Εντιμότατε κ. Νι­κόλαε, δέν σας προσφωνώ ως «άγιον» στήν έπιστολή μου. Μού είπε όμως κάποιος ήμέτερος οτι καί στά πατερικά κείμενα συναντοΰμε τιμητικές έκφράσεις πρός τούς αιρετικούς. Ναί, λέγω καί έγώ, άκόμη καί πρός αυτόν τόν αιρετικό Νεστόριο εχουμε τήν προσφώνηση τοΰ αγίου Κυρίλλου «ή σή ευλάβεια» καί «σή ευσέβεια»! 
Άς γνω­ρίζουμε ομως οτι αυτές οι έκφράσεις πρός τούς αιρετικούς λέγονται τιμητικώς πρίν άπό τήν καταδίκη τους, πρίν άπό τήν άποβολή τους άπό τήν Εκκλησία, διά νά δοθεί εις αυτούς ή ευκαιρία νά μετανοήσουν άπαρνούμενοι τήν πλάνη τους. Άλλά μετά τήν καταδίκη τους ως αιρετικών δέν συναντοΰμε στά πατερικά κείμενα προσφωνήσεις πρός αυτούς «άγιος» καί «αγιώτατος». Διά δέ τούς Παπικούς εχουμε άποφάσεις Συνόδων, ου μήν άλλά καί άναθέματα κατ αυτών. Δέν χωρούν λοιπόν οι προσφωνήσεις πρός αυτούς «άγιος» καί «αγιώτατος». Δέν μπορεί νά υπάρξει αγιότητα εξω άπό τήν Εκκλησία. Αυτό άποτελεί δόγμα πίστεως.

'Έτερος Άδελφός μοΰ είπε πάλι τήν άντίρρηση, πώς προσφωνοΰμε τιμητικώς εναν άρχοντα ως «Έντιμότατον», ένώ δυνατόν νά είναι καί σκανδαλοποιός; Έτσι, τιμη­τικώς μόνο, μοΰ είπε, προσφωνοΰμε καί τόν Πάπα ως «αγιώτατο». Σαθρόν τό έπι- χείρημα! Τόν άρχοντα τόν προσφωνώ «έντιμότατο», καί άς μήν είναι τίμιος, διότι εχει, άν θέλει, τήν δυνατότητα, στήν θέση πού βρίσκεται, νά γίνει καλός καί εντιμος καί έντιμότατος. Ό Πάπας ομως καί οι παπικοί του, στήν πλάνη καί τήν αίρεση ευρι­σκόμενοι, δέν δύνανται ποτέ νά γίνουν άγιοι καί αγιώτατοι! «Extra Ecclesia nulla salus» καί ομοίως nulla sanctitas (= αγιότητα) δι’ αυτούς!
6.     Τέλος, διά νά παραλείψω τά πολλά καί πάμπολλα τά χωρίζοντα ήμας, κ. Νικό­λαε, ως παλαιοδιαθηκολόγος καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Άθηνών, στήν εδρα τής Εισαγωγής εις τήν Παλαιάν Διαθήκην καί Ερμηνείας τοΰ κειμένου τών Ο ', εχω νά έκφράσω τήν βαθυτάτη μου πικρία καί θλίψη διά τήν έσφαλμένη ερμηνεία τών Πα­πικών περί τής έκφράσεως «Άγγελος Κυρίου» (hUT ^alQ, «Μαλάχ Γιαχβέ»), τήν συναντωμένην συχνά - πυκνά στά κείμενα τής Παλαιας Διαθήκης. Κατά τήν ερμηνεία τών ορθοδόξων Πατέρων ο «Άγγελος Κυρίου», ο έμφανιζόμενος στούς δικαίους τής Παλαιας Διαθήκης, Πατριάρχες καί Προφήτες, είναι τό Δεύτερο Πρόσωπο τής Αγίας Τριάδος, ο ιός τοΰ Θεοΰ, άσαρκος ετι ών, ο Όποίος έβιάζετο (!) πότε νά σαρκωθεί καί οι αυτό ένεφανίζετο μέ μορφήν Αγγέλου καί πρίν άκόμη άπό τήν σάρκωσή Του. Κατ’ αυτήν τήν ερμηνεία τών Όρθοδόξων Πατέρων, άλλά καί τωρινών Όρθοδόξων ερμηνευτών, ή Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεοφανειών τοΰ άσάρκου —ιοΰ τοΰ Θεοΰ καί ετσι είναι ο,τι είναι καί ή Καινή Διαθήκη! Παλαιά καί Καινή Διαθήκη εχουν τό Ιδιο περιεχόμενο! «Δύο διαθήκαι καί δύο παιδίσκαι καί δύο άδελφαί τόν ενα Δεσπότην δορυφοροΰσι» (Χρυστόστομος)! Ή Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο τοΰ άσάρκου Ιησοΰ Χριστοΰ καί ή Καινή Διαθήκη είναι βιβλίο τοΰ σαρκωθέντος Ιησοΰ Χριστοΰ.
Σείς οι Παπικοί, Έντιμότατε κ. Νικόλαε, ερμηνεύσατε τόν «Άγγελο Κυρίου» ως κτιστόν άγγελο καί αυτό εφερε τήν υποτίμηση τής Παλαιας Διαθήκης στόν χώρο μας. Τήν άλήθεια αυτή, μαζί μέ τήν πικρία μου, έξέφραζα συχνά άπό τήν Πανεπιστημιακήν Έδρα, διά νά παγιώσω εις τούς φοιτητάς τήν πατερική ερμηνεία καί νά παρουσιάσω τήν Παλαιά Διαθήκη ως βιβλίο θεοφανειών τοΰ Ιησοΰ Χριστοΰ.
7.     Σας ευχαριστώ διότι είχατε τήν υπομονή νά διαβάσετε τό κείμενο τής έπιστολής μου. Σας ζητώ συγγνώμη γιά τήν λύπη πού Σας προξένησα, άλλά ή έκκλησιαστική ιστορία καί ο βίος τών αγίων Πατέρων τής Έκκλησίας μας διδάσκουν οτι σέ θέματα πίστεως πρέπει νά είμαστε ειλικρινείς καί ευθείς. Ή άρχιερατική μου συνείδηση, έπα- ναλαμβάνω, μοΰ τό έπέβαλε, Έντιμότατε, νά γράψω τήν παροΰσα μου έπιστολήν. Θά ειμεθα προδότες του ιερού μας ορκου κατά τήν χειροτονία μας ήμείς οι Άρχιερείς καί θά είμεθα άνάξιοι διάδοχοι τών Αγίων Πατέρων μας, άν άπό μίαν κακώς έννοουμένη ευγένεια καί άγάπη ή καί άκόμη καί προσωπική υποχρέωση πρός τινας νά μήν μιλάμε καί νά μήν διαμαρτυρόμεθα, οταν βλέπουμε νά προσβάλλεται τό ορθόδοξο δόγμα καί ήθος.

Μέ πολλή-πολλή χαρά θά ήθελα νά εχουμε εναν άνοικτό θεολογικό διάλογο έπί τών διαφορών τής Όρθοδόξου πίστεως καί τοΰ Παπισμοΰ καί νά άναρτώμε μάλιστα τά κείμενά μας στό Διαδίκτυο, διά νά εχουμε καί τήν παρακολούθηση τών ενδιαφερομένων. Σας παρακαλώ διά τούτο. Γνωρίζω οτι θά περιγελάσετε τό κείμενόν μου αυτό, άφοΰ στήν έπιστολή Σας πρός τόν Συλλειτουργό μου Άδελφό Μητροπολίτη Πειραιώς κ.Σεραφείμ χαρακτηρίζετε τά γραπτά Του ως «φαιδρά άναγνώσματα», τά οποία «κάπως Σας ξεκουράζουν» εις τόν κόπο Σας. Άναμένω καί έγώ τόν ίδιο χαρα­κτηρισμό διά τήν έπιστολή μου αυτήν. Πλήν ομως, άφοΰ πιστεύετε τήν άλήθεια τοΰ δόγματός Σας, μή φοβάστε τόν διάλογο μαζί μας.
Έγώ, Έντιμότατε, μαζί μέ τούς άλλους πατέρες καί άδελφούς χριστιανούς τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, θά άναπαυόμεθα καί θά ευφραινόμεθα στούς λόγους τοΰ αγίου Κοσμά τοΰ Αιτωλοΰ, μέ τούς οποίους άρχισα τήν έπιστολή μου πρός Σας. Τούς έπα- ναλαμβάνω διά τό μεγαλείον τους:
«Όλες αι πίστες είνε ψεύτικες · τοΰτο κατάλαβα άληθινόν, οτι μόνη ή πίστις τών ορθοδόξων χρστιανών είνε καλή καί αγία. Νά ευφραίνεσθε οπού είσθε ορθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίετε διά τούς άσεβείς καί αιρε­τικούς οπού περιπατοΰν εις τό σκότος»!!!
Έν Δημητσάνη 25 Νοεμβρίου 2013
Με αγάπη Χριστού καί τιμή
Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας 
Όμότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Άθηνών 
____________________
1. Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, εκδ. ΛΑ', σελ. 132.
τρολόγος Altaner λέγει: Die Kirche nennt er (ο ’Ιγνάτιος) «θυσιαστήριον» (Έφ. 5,2. Τραλ. 7,2. Φιλ.
4) und erinnert so an das Wort «θυσία» der Didache. B. Altaner A. Stuiber, Patrologie, Leben, Schriften
und Lehre der Kirchenvater,7 Basel, Wien, 1966, σελ. 49.

2.             Πρός Έφεσ. 5,2. Πρός Τραλλ. 7,2. Έπί τών χωρίων τούτων έρειδόμενος καί ο δικός Σας πα-
[2]       Καί ή εκφραση τής Καινής Διαθήκης «κατ’ οικον Εκκλησία» άναφέρεται στήν σύναξη τών αστών γιά τήν τέλεση τής θείας Ευχαριστίας καί όχι γιά μιά απλή διδασκαλία.
[3]       Έπί λέξει λέγει τό κείμενο: «Ουδέποτάν υμάς κοινωνούς δεξαίμεθα μέχρις άν καί έκ του Υιού τό Πνεύμα λέγητε», Περί τής έκπορεύεσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος, Λόγος Α, ΕΠΕ Γρηγορίου του Παλαμά ’Έργα 1, σελ. 74.
[4]        «Ουτος τοίνυν ο έπάρατος όφις... διά τών αυτω πειθηνίων Λατίνων περί Θεοΰ καινάς εισφέρει φωνάς, μικράς μέν δοκούσας εχειν υπαλλαγήν, μεγάλων δέ κακών άφορμάς καί πολλά καί δεινά φερούσας, τής ευσεβείας εκφυλά τε καί άτοπα καί τοίς πάσι φανερώς δεικνύσας, ως ου μικρόν έν τοίς περί Θεοΰ τό παραμικρόν», Περί τής έκπορεύεσεως τοΰ Αγίου Πνεύματος, Λόγος Α, ΕΠΕ Γρηγορίου τοΰ Παλαμα Έργα 1, σελ. 68-70.
[5]       Ή περικοπή εις τό κείμενον: «... Ο μή τούτοις ειρηται τοίς παρρησιασαμένοις τήν άλήθειαν, ο μή άνήγγελε το Πνεύμα το πάσαν άπαγγελαν τήν άλήθειαν, ο μή έμαρτύρησεν ή έγνώρισεν ό πάντα οσα ήκουσε παρά τού Πατρός τοίς άγαπητοίς γνωρίσας, καί διά τούτο έ)λ)ών, ινα μαρτυρήσω τη άλτβεία, πώς υμείς τούτο τολμάτε λέγειν ούτως εκφυλον εισάγοντες προσθήκην έν τω τής πίστεως ορω, ον οι πρόκριτοι πατέρες κοινη συνειλεγμένοι πνευματοκινήτως... συνεγράψαντό τε καί παραδεδώκασιν;» Περί τής ίκπορεύεσεως τού Αγίου Πνεύματος, Λόγος Α, ΕΠΕ Γρηγορίου τού Παλαμα Έργα 1, σελ. 76.

Αναβάσεις 
________________________________________________________

Ο Ιάκωβος έγραψε:

« Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκύ και το πικρόν; »
( Ιακ. 3:11 )
____________________________________________________________________

Είναι ολοφάνερο ότι αυτοί οι δύο ιεράρχες,
δεν πίνουν νερό από την ίδια πηγή...


Από ποια πηγή πίνει ο καθένας τους
είναι δικό σας θέμα να το ανακαλύψετε...

____________________________________________________________________
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.Benny Hinn...


Benny Hinn...
.
.

Διαβάσαμε τα παρακάτω και τα αναδημοσιεύουμε με την ελπίδα κάποιοι Έλληνες (τουλάχιστον αυτοί)

ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ.

Μακριά από τη διακονία του, μακριά από τα βιβλία του,

μακριά ΚΥΡΙΩΣ από το ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ...


_________________________

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Benny HinnΤελευταία, διαβάζω κάποια δημοσιεύματα, σχετικά με τον κ.Benny Hinn, με την ευκαιρία που επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς Ισραήλ.

Κάποιοι τον ονομάζουν τηλε-ευαγγελιστή, αλλά ο όρος δεν με βρίσκει σύμφωνο ως προς το δεύτερο συνθετικό! Ευαγγελιστής είναι αυτός που φέρει τα καλά νέα του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αλλά αυτός ο κύριος δεν έχει απολύτως καμία σχέση μ’ αυτό (θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ).

Άλλοι καταφέρονται εναντίον του και άλλοι τον υποστηρίζουν υπερβολικά. Ποιος είναι όμως ο Μπένυ Χίν;
 Ο Benny Hinn, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πλουσιότερους τηλευαγγελιστές διεθνώς. Η θεολογία του είναι βασισμένη κατά ένα μεγάλο μέρος στην κίνηση του Λόγου της Πίστης, με μάλη έμφαση στο αποκαλούμενο "Ευαγγέλιο της ευημερίας". Όπως υπονοείται από το όνομα -"Ευαγγέλιο ευημερίας"- αυτή η διδασκαλία λέει πως ο καθένας μέσω της πίστης του μπορεί να λάβει οτιδήποτε θέλει - όπως υγεία, πλούτο, ή οποιαδήποτε μορφή προσωπικής επιτυχίας. (Αυτό είναι ένα από τα «άλλα» ευαγγέλια που λέει ο απόστολος Παύλος). Εντούτοις, αυτή η δύναμη απελευθερώνεται μόνο μέσω της πίστης τους. Σύμφωνα με τον Benny Hinn εάν ένα πρόσωπο εκφράσει την πίστη του με τη σπορά ενός ικανοποιητικού χρηματικού ποσού στη "διακονία" του - ότι στο πρόσωπο αυτό θα χορηγηθεί θεία θεραπεία.

Ο Benny Hinn (πλήρες όνομά του: Toufik Benedictus Hinn) γεννήθηκε στην Χάιφα του Ισραήλ το 1952. Ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά μιας Αρμένισσας μητέρας και ενός Έλληνα πατέρα. Η οικογένεια ήταν Ελληνορθόδοξη. Το 1968, μετανάστευσαν στον Καναδά. Όταν ήταν στο Γυμνάσιο εγκατέλειψε την Ορθόδοξη Εκκλησία και προσχώρησε στον Πεντηκοστιανισμό. Κάθε έτος ταξιδεύει τον κόσμο διευθύνοντας τις αποκαλούμενες Σταυροφορίες Θαύματος και Θεραπείας, όπου δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες στους ανθρώπους που προσκαλούνται να τις παρακολουθήσουν.

Στη διακονία του ο Benny Hinn έχει υποπέσει σε: 

·        αιρετική θεολογία,
·        ψεύτικες προφητείες,
·        ανορθόδοξη συμπεριφορά,
·        περίεργες οικονομικές πρακτικές,
·        ψεύτικες αξιώσεις, 
·        ανόητες δηλώσεις..
Εντούτοις, μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων ακολουθούν - και κατά περιόδους ακόμη φαίνεται και να τον λατρεύουν. Αυτό απεικονίζει μια τάση στο σύγχρονο Προτεσταντισμό, που αποκαλείται "η εμπειρία πέρα από το δόγμα." Σημαίνει ότι περισσότερη αξία δίνεται (στην συναισθηματική) εμπειρία απ' ό,τι στο υγιές δόγμα. Δεδομένου ότι το υγιές δόγμα καθορίζει εάν η διδασκαλία μιας πρακτικής είναι ή όχι ορθή, η προσέγγιση της "εμπειρίας πέρα από το δόγμα" αφήνει τους Χριστιανούς που την ασπάζονται πολύ ευάλωτους στην πλάνη.

Αυτό που πραγματικά λυπεί, είναι οι χιλιάδες πλανεμένοι που τον ακολουθούν, νομίζοντας ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Στην πατρίδα μας, υπάρχουν κάποιοι, που παροτρύνουν τους πιστούς να πάνε να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του!!! Μ’ αυτό τον τρόπο, γίνονται συνεργοί της ενέργειας πλάνης των ημερών μας. Άνθρωποι αστήρικτοι, γεμάτοι φόβους και ανασφάλειες, απαίδευτοι, μη γνωρίζοντες το λόγο του Θεού, έχοντες βέβαια μορφή ευσέβειας, αλλά αρνούμενοι τη δύναμη αυτής και είναι να τους λυπάσαι και να φεύγεις μακριά τους! Τα ονόματα, γνωστά.

Μην αγγίξετε τον "Χρισμένο" του Θεού;

Μερικοί Πεντηκοστιανοί θεωρούν ότι είναι λανθασμένο για τους Χριστιανούς να επικρίνουν τις διδασκαλίες και τις πρακτικές θρησκευτικών κηρύκων όπως ο Benny Hinn. Επισημαίνουν ότι ο Ιησούς δίδαξε τους οπαδούς του να μην κρίνουν (Ματθ.ζ:1) και ότι η Βίβλος λέει "να μην αγγίξεις τον χρισμένο του Θεού." (Ψαλμ.ρε:15). Η έννοια που αποδίδουν σε αυτά τα εδάφια πως δήθεν απαγορεύουν τους Χριστιανούς από την εξέταση των διδασκαλιών και των πρακτικών άλλων Χριστιανών ή αιρετικών είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης ερμηνείας της Βίβλου. Παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή, διότι η φράση "αγγίζω τον χρισμένο του Κυρίου" σημαίνει θανατώνω (Α΄ Σαμ.κδ:11) ή κακοποιώ (Ψαλμ.ρε:15). Σε καμιά περίπτωση δεν έχει την έννοια "μην κάνεις κριτική", διότι ο ίδιος ο Δαβίδ που "δεν άγγιξε τον χρισμένο του Κυρίου" στο ίδιο περιστατικό επικρίνει τον Σαούλ, τον πραγματικά χρισμένο του Κυρίου για την εσφαλμένη του συμπεριφορά (Α΄ Σαμ.κδ:12).

Η Βίβλος διδάσκει ότι όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να μάθουν πώς να διακρίνουν μεταξύ της αλήθειας και της αίρεσης. Μας ενθαρρύνει να τα εξετάζουμε όλα, και να κρατάμε αυτό που είναι καλό (Α΄ Θες.ε:19). Αυτό περιλαμβάνει απαραιτήτως "την κρίση" - όχι του προσώπου, αλλά των διδασκαλιών και των πρακτικών του/της (για να δει εάν είναι ή όχι σωστοί στη διδαχή και τη ζωή τους).

Σημειώστε ότι η Βίβλος πρόβλεψε ότι θα ερχόταν ένας καιρός που δεν θα ανέχονταν ορισμένοι άνθρωποι την υγιαίνουσα διδασκαλία, αλλά αντ' αυτού θα αναζητούν δασκάλους και διδασκαλίες που ταιριάζουν με τις επιθυμίες τους: "Κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή." (Β΄Τιμ.δ:2-4).

Οι "Σταυροφορίες Θαυμάτων" του Benny Hinn

Οι συγκεντρώσεις του Hinn, ακολουθούν ένα ακριβές σχέδιο που έχει υπολογιστεί να φέρει το μεγαλύτερο συναισθηματικό αντίκτυπο και, όχι τόσο συμπτωματικά, το μέγιστο να είναι την ώρα της συλλογής των χρηματικών προσφορών. Από την στιγμή που το πλήθος μπαίνει στο χώρο, "βομβαρδίζεται" με ειδικό φωτισμό για ευνοϊκή διάθεση, επαναλαμβανόμενη μουσική, συναισθηματική ψαλμωδία, διάφορες μορφές χορωδιακής και οργανικής ψυχαγωγίας.

Όταν ο Μπέννυ Χινν ανέβει στη σκηνή ενώ ψέλνεται ένας ύμνος δοξολογίας θα πει χαρακτηριστικά "Υπάρχει δύναμη εδώ, άνθρωποι!". Και θα προσθέσει: "Υψώστε τα χέρια σας και λάβετε". Όλοι ανυψώνουν υπάκουα τα χέρια τους. "Θα θεραπευθείτε απόψε!". Αυτοί ανταποκρίνονται με αναφιλητά και "Αλληλούια". "Όλα τα πράγματα είναι δυνατά στον πιστεύοντα!" λέει ο Hinn επαναλαμβάνοντας αυτήν την ίδια πρόταση τρεις φορές, παίρνοντας μια μεγαλύτερη συναισθηματική αντίδραση κάθε φορά που την λέει.

Άσμα, τραγούδι, χειρονομίες, προσεκτικά ετοιμασμένες φράσεις-κλισέ για να ενθουσιάσουν το πλήθος- όλες οι κλασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν τα άτομα σε μια ομάδα. Αργότερα, όταν συλλεχθούν οι προσφορές, ο Benny Hinn αναγγέλλει ότι ο Θεός μιλά σε αυτόν.

Και αρχίζει να αναγγέλλει "θεραπείες" ( π.χ. ενός όγκου εγκεφάλου, ενός καρκίνου κλπ) ΑΟΡΙΣΤΑ χωρίς να προσδιορίζει για ποιον αναφέρεται. Κατά συνέπεια, αντί της πρόσκλησης στη σκηνή των ασθενών για θεραπεία (χωρίς εγγύηση επιτυχίας), η μέθοδος του Μπέννυ Χινν ενθαρρύνει δεκτικά, συναισθηματικά άτομα να πιστέψουν ότι θεραπεύονται.

Μόνο εκείνη η αυτοεπιλεγμένη ομάδα καλείται για να έρθει προς τα εμπρός και να πιστοποιήσει την υποθετικά θαυματουργική θεραπεία τους. Κάποιος μαρτυρεί: "Ενώ παρέμεινα καθισμένος, σε μια συγκέντρωση του Hinn μια γυναίκα που ακούει τη ανώνυμα κατευθυνόμενη εντολή του ευαγγελιστή να "σηκωθεί επάνω από εκείνη την αναπηρική καρέκλα!" - αγωνίζονταν να το κάνει αυτό για σχεδόν μισή ώρα πριν τελικά βυθιστεί πίσω, εξαντλημένη". Σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι σηκώνονται από το πλήθος πιστεύοντας ότι "θεραπεύτηκαν" και πηγαίνουν προς την σκηνή για να τους ανακηρύξει ο Hinn "θεραπευμένους" απ' ό,τι και αν πάσχουν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί έχει ανάγκη από σωματοφύλακες ο Benny Hinn! Πολύ λίγοι αν όχι κανένας από αυτούς τούς ανθρώπους δεν θεραπεύεται πραγματικά. Και όταν πεθαίνουν, ή η ασθένειά τους γίνεται χειρότερη, οι συγγενείς τους τείνουν να γίνουν απειλητικοί.

Κάποιος άλλος που έχει εργαστεί για 21 χρόνια με σοβαρά ανάπηρους ανθρώπους στη Βόρεια Καλιφόρνια, λέει ότι έχει δει από πρώτο χέρι την απογοήτευση που αφήνεται αμέσως μετά από μια "Σταυροφορία Θαυμάτων" του Benny Hinn. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, λέει, πολλοί από τους πελάτες του έχουν παρευρεθεί στα γεγονότα, όπου σαρώθηκαν από ένα κύμα ενθουσιασμού, που σκέφτονταν ότι από στιγμή σε στιγμή θα περπατήσουν για πρώτη φορά ή ότι θα ισιώσουν τα άκρα τους. "Δεν μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπο της μη θεραπείας στο πρόσωπο, την οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια", λέει ο Darby. "Έχουν μια αίσθηση ευφορίας στη Σταυροφορία και έπειτα συντρίβονται κάτω. Ο Benny Hinn δεν είναι εκεί γύρω για να μαζέψει τα κομμάτια". Ο ενθουσιασμός μιας συνάθροισης για θεραπείες, που προκαλεί μείωση του πόνου λόγω της απελευθέρωσης των ενδορφινών (ουσίες που παράγονται από το σώμα οι οποίες εξαφανίζουν τον πόνο) συχνά αναγκάζουν τους ανθρώπους να πιστέψουν και να ενεργήσουν σαν να έχουν θεραπευθεί ως εκ θαύματος. Χωρίς όμως στην πραγματικότητα να αλλάξει η φυσική τους κατάσταση.

Β’ Θες.γ:6 «Σας παραγγέλλομεν δε, αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να απομακρύνησθε από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και ουχί κατά την παράδοσιν, την οποίαν παρέλαβε παρ' ημών».

Ο Benny Hinn περπατάει πάρα πολύ άτακτα από πολλές απόψεις!

Το ότι κάποιος μπορεί να λέει και μερικά σωστά πράγματα, δεν τον απαλλάσσει από την κατηγορία του ψευδοδιδασκάλου ή ψευδοπροφήτη ή ψευδοθεραπευτή όταν πράγματι τα λόγια και οι πράξεις του τον εκθέτουν σαν τέτοιο.

Πολλοί άνθρωποι, κάνουν πράγματα για το Θεό με ειλικρινή καρδιά. Το θέμα όμως είναι, αν αυτή η πιθανώς ειλικρινής αφιέρωση μπορεί να σώσει τον άνθρωπο! Αυτό που πρέπει να ψάξει ο καθένας είναι το πώς θα τακτοποιηθεί με το Θεό. Ποια είναι η λατρεία που ΕΚΕΙΝΟΣ δέχεται! Έχουμε μάθει να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι.

Ο Άβελ και ο Κάιν προσφέρανε θυσία. Δεν διανοήθηκαν να μπουν στην παρουσία του Θεού έτσι όπως ήταν.

Οι περισσότεροι άνθρωποι το ξέρουν – κι έτσι είναι – ότι πρώτα πρέπει να εξιλεωθεί η οργή του Θεού για ν’ απολαύσουν την παρουσία Του.

Πως εξιλεώνεται η οργή του Θεού;

Εβρ.θ:22 «Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις».

Ο Κάιν ήξερε ότι πρέπει να φέρει κάποια θυσία, αλλά η θυσία που έφερε δεν του εξασφάλισε ειρήνη με το Θεό. Δεν αρκεί να κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις σωστά!

Ο Κάιν ήταν σωστός που ήρθε με θυσία, αλλά έκανε λάθος στο είδος της θυσίας. Ήταν η πρώτη «άλλη θρησκεία» που δεν άλλαξε τη ζωή του Κάιν.

Αν προσφέρουμε λάθος θυσίες, ίσως να μην έχουμε τη δύναμη που περιμένουμε. Πολλοί λένε: ο καθένας λατρεύει το Θεό με τον τρόπο του. Όμως, ο Θεός δεν βλέπει έτσι τα πράγματα. Όταν οι Ισραηλίτες έφτιαξαν στην έρημο το χρυσό μοσχάρι, νόμιζαν ότι μ’ αυτό τον τρόπο λάτρευαν το Θεό (Έξ.λβ:5). Και μπορεί να πει κανείς: Απλοί άνθρωποι ήταν, δεν καταλάβαιναν, πώς να λατρέψεις ένα αόρατο Θεό;

Η γιορτή τους μετατράπηκε σε όργιο (εδ.6).

Η ερώτηση δεν είναι τι αρέσει στον άνθρωπο, αλλά τι αρέσει στο Θεό.

Ίσως σ’ εμάς να μετράει η ειλικρίνεια, αλλά για το Θεό μετράει η αλήθεια και η υπακοή.

Η ειλικρίνεια δεν είναι αρκετή, μπορεί κάποιος μέσα στην ειλικρίνειά του να κάνει λάθη.

Ο Θεός είναι αντίθετος με κάθε άλλη θρησκεία, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα, δεν σώζει.

Γαλ.α:8-9 «Αλλά και εάν ημείς ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας ήναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω· Εάν τις σας κηρύττη άλλο ευαγγέλιον παρά εκείνο, το οποίον παρελάβετε, ας ήναι ανάθεμα».

Τα παραπάνω λόγια του αποστόλου Παύλου είναι πολύ καθαρά και σοβαρά: αν κάποιος σας κηρύξει άλλο ευαγγέλιο (άρα υπάρχουν πολλά ευαγγέλια) από αυτό που εμείς σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα!! Και το επαναλαμβάνει για έμφαση.

Ποιο είναι το ευαγγέλιο που ο απόστολος Παύλος κήρυττε και που εμείς πρέπει να κηρύττουμε;

Αν θέλετε να διαπιστώσετε κατά πόσο είναι γνωστό το θέμα στο χριστιανικό κόσμο, κάντε αυτή την ερώτηση σε όσους χριστιανούς ξέρετε και συγκρίνετε τις απαντήσεις με αυτό που λέει ο λόγος του Θεού.

Α’ Κορ.ιε:1-4 «Σας φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε, διά του οποίου και σώζεσθε, τίνι τρόπω σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάττητε αυτό, εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς…»

Με απλά λόγια, το ευαγγέλιο που κήρυττε ο απόστολος Παύλος και όλη η πρώτη εκκλησία, το ευαγγέλιο που κι εμείς πρέπει να κηρύττουμε γιατί μ’ αυτό σωζόμαστε αν το φυλάττουμε, είναι ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Ιησού Χριστού!

Έλεγα παραπάνω ότι δεν δέχομαι τον όρο «ευαγγελιστής» για τον Benny Hinn, γιατί απλά δεν κηρύττει καν σωτηρία, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.

Μα, είναι τόσο σοβαρό, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ναι, είναι πολύ σοβαρό γιατί αν δεν υπακούσουμε σ’ αυτό το ευαγγέλιο…..

Β’ Θες.α:7-9 «….όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθή απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οίτινες θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από της δόξης της δυνάμεως αυτού…».

Πως μπορώ να υπακούσω στο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ώστε να σωθώ, να μην τιμωρηθώ με όλεθρο αιώνιο;;;;;

Είδαμε ότι το ευαγγέλιο της σωτηρίας μας είναι ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Ιησού.

Ρωμ.ς:3-5 «Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως».

Είναι τα ίδια λόγια που είπε ο απόστολος Πέτρος στους Εβραίους που τον ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν:

«Μετανοήσατε, (θάνατος) και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού (ταφή) εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος (ανάσταση, νέα ζωή). Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξ.β:38-39).
Αλήθεια, πόσοι κηρύττουν σήμερα αυτό το ευαγγέλιο; Όταν καλούμε ανθρώπους στο Χριστό τι τους λέμε;

Λουκ.ιδ:28-32 «Διότι τις εξ υμών, θέλων να οικοδομήση πύργον, δεν κάθηται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην….».

Τον Ιησού δεν Τον ενδιέφερε μια χαμηλού κόστους μαθητεία. Έπρεπε να λογαριάσουν το κόστος και να Τον ακολουθήσουν κανονικά.

Ο Ιησούς δεν είναι το παυσίπονο για κάθε πνευματικό ή συναισθηματικό πονοκέφαλο, αυτό είναι αναιμικό ευαγγέλιο.

Ο διάβολος κάνει εκπτώσεις για να κερδίσει τακτικούς πελάτες.

Η ερώτηση δεν είναι αν θέλουν να ακούσουν, αλλά αν χρειάζονται το ευαγγέλιο!

Η πραγματική ανάγκη των ανθρώπων είναι να ακούσουν το ευαγγέλιο για να σωθούν και όχι η ικανοποίηση φυσικών αναγκών και θεραπείες.

Η εντολή είναι «μαθητεύσατε» γιατί η ανάγκη των ανθρώπων είναι να σωθούν από τη φρίκη της κόλασης.

Ο Ιησούς δεν εστίαζε τη διακονία Του στα στομάχια. Ο Ιησούς δεν είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική δίπλα στο Depon!

Το μήνυμά μας χάνει την αξιοπιστία του όταν δεν δείχνουμε ότι επειγόμαστε στον ευαγγελισμό.

Το να ψάχνουμε τη Γραφή να βρούμε υπαινιγμούς που θα υποστηρίζουν την ευλογία μας, δεν ωφελεί!

Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε απόλυτο μέτρο τη συνείδηση γιατί επηρεάζεται, φιμώνεται, νεκρώνεται, καυτηριάζεται (Α’ Τιμ.δ:2).

Ο Benny Hinn, επιδίδεται μετά μανίας στο να ρίχνει ανθρώπους κάτω, σε σημείο που έχει καταντήσει ανούσια ρουτίνα. Τον καταλαβαίνω, αυτό ξέρει να κάνει κι αυτό κάνει. Το που το βρήκε γραμμένο αυτό, είναι άλλο θέμα.

Μία από τις αυξανόμενες τρέλες στην εκκλησία σήμερα είναι το φαινόμενο των «πεσιμάτων». Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του στη χαρισματική και Πεντηκοστιανή κίνηση.

Ενώ το «πέσιμο» έχει γίνει μια πολύ περιζήτητη εμπειρία, οι Γραφές φανερώνουν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είναι ένα σημάδι πνευματικότητας. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη των περιστατικών που είναι παρόμοια με αυτή τη σύγχρονη εκδήλωση, δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, είναι μάλλον σημάδι ύπαρξης αμαρτίας στη ζωή του ατόμου. Αλλά δεν πρέπει να κατηγορήσουμε κανένα ότι γι’ αυτό έπεσε.

Κάποιοι θα με κατηγορήσουν ότι δεν έχω ανοικτό μυαλό ή ότι η πνευματικότητά μου είναι σε χαμηλά επίπεδα, μ’ αυτά που θα πω. Δεν πειράζει, εγώ χαίρομαι γι’ αυτά που πιστεύω γιατί είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού. Ας έχουν την υπομονή να διαβάσουν μέχρι τέλους, αυτές τις γραμμές.

Πολλές σύγχρονες «διακονίες», διαφημίζουν ότι τέτοιες εμπειρίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των συναθροίσεών τους. Η πιο γνωστή σήμερα για το φαινόμενο αυτό είναι του Benny Hinn, χωρίς να λείπουν και οι Έλληνες αστέρες του είδους (όπως είπα, τα ονόματα γνωστά!!!).

Τελευταία έβλεπα ένα ανάλογο βιντεάκι (http://www.youtube.com/watch?v=f30Nbu-1Kcg) με κάποιον μιμητή του Hinn ονόματι  Andres Bisonni, να κάνει ακριβώς τα ίδια κι ένα τεράστιο πλήθος να αποθεώνει!!

Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες που δίνονται για την εμπειρία αυτή, από ανθρώπους που έχουν μελετήσει το φαινόμενο. Η πιο κοινή εξήγηση είναι ότι η εμπειρία είναι απλά η ανθρώπινη αντίδραση στην πνευματική χειραγώγηση και αυθυποβολή από μέρους του «εργάτη».

Όσοι πηγαίνουν να παρακολουθήσουν τέτοια show, πηγαίνουν προετοιμασμένοι ψυχικά και πνευματικά να αντιμετωπίσουν τέτοιες εκδηλώσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να φαίνεται ότι ο συμμετέχων δεν είχε κανένα έλεγχο πάνω στο τι συνέβη, αλλά από τη στιγμή που το άτομο άρχισε να σχεδιάζει να παραστεί στη συνάντηση, έχει προετοιμαστεί για την εμπειρία.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η «πίεση». Όταν βλέπουν πολλούς να «πέφτουν», πιέζονται και φοβούνται να μη θεωρηθούν λιγότερο πνευματικοί, και το κάνουν αναγκαστικά από μόνοι τους.

Είναι επίσης πιθανό ότι ο συμμετέχων «υποκύπτει στην εξουσία», για να μην απογοητεύσει τον «εργάτη». Μια τυφλή γυναίκα σε «διακονία θεραπείας» υποστήριξε ότι έχει αποκατασταθεί η όρασή της, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι τίποτε δεν είχε αλλάξει. Δεν ήθελα να απογοητεύσω τον «αδελφό», εξομολογήθηκε. Βέβαια, υπάρχουν και οι «μιλημένοι», που ίσως για ένα μικρό οικονομική όφελος, κάνουν ότι θεραπεύτηκαν, ότι έπεσαν κτλ κτλ. Όπως τους μεταφερόμενους οπαδούς των πολιτικών κομμάτων. Μα, είναι δυνατόν; Ναι, είναι δυνατόν!! Εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά!

Υπάρχουν και άλλες πιθανότητες, όπως για παράδειγμα, πάνε για να βιώσουν την εμπειρία. Κάποιος αναγνώρισε σε μια τέτοια συγκέντρωση, ότι το έκανε στα ψέματα για να «αισθάνεται σαν μέρος του πλήθους». Προσωπικά έχω ακούσει την παρακάτω στιχομυθία μεταξύ «πιστών» σε συγκέντρωση του Costelnik στην Αθήνα: Έπεσες; Ναι, έπεσα. Εγώ πάω να ξαναπέσω!!!

Θα ήταν σοβαρή παράλειψη να μην αναφέρουμε τη δυνατότητα,  η πηγή του φαινομένου να είναι δαιμονική. Τουλάχιστον δύο πρώην αποκρυφιστές, είπαν ότι «γνωστά πνεύματα» ήταν υπεύθυνα για πολλές από τις εκδηλώσεις στις συγκεντρώσεις του Benny Hinn που είχαν παρακολουθήσει. Πολλοί μελετητές συγκρίνουν αυτό το χαρισματικό φαινόμενο με τον «εκστασιασμό» που βιώνεται από πολλές ψευδοθρησκείες. Οι κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι περίεργο για τη Χαρισματική Κίνηση.

Βέβαια, όπως κάθε νοήμων άνθρωπος μπορεί να καταλάβει, αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται ΚΑΘΟΛΟΥ για τις ψυχές των ανθρώπων. Αποκλειστικός σκοπός τους είναι η ικανοποίηση της ματαιοδοξίας τους, η ύψωση του ονόματός τους και η είσπραξη χρημάτων για να μπορούν να ζουν τη ζωή που διάλεξαν, αυτή τη ζωή που ο Ιησούς είπε ότι πρέπει να την χάσεις για να κερδίσεις την άλλη, την αιώνια!

Μπορεί να λένε εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι και οι σατανιστές διαβάζουν εδάφια από το λόγο του Θεού. Οι Φαρισαίοι δεν έβαζαν στο στόμα τους άλλα λόγια από τις Γραφές, αλλά ο Ιησούς τους ονόμασε, αυτούς που όλοι θεωρούσαν αφρόκρεμα της θρησκείας, τάφους ασβεστωμένους!

Πράξ.ις:16-18 «Ενώ δε επορευόμεθα εις την προσευχήν, απήντησεν ημάς δούλη τις έχουσα πνεύμα πύθωνος, ήτις έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής μαντευομένη. Αύτη ακολουθήσασα τον Παύλον και ημάς έκραζε, λέγουσα· Ούτοι οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οίτινες κηρύττουσι προς ημάς οδόν σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνεν επί πολλάς ημέρας. Βαρυνθείς δε ο Παύλος και στραφείς, είπε προς το πνεύμα, Προστάζω σε εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθης απ' αυτής. Και εξήλθε την αυτήν ώραν».

Σωστά πράγματα έλεγε αυτή η κοπέλα, αλλά ο άνθρωπος του Θεού ήξερε ότι είναι δαιμόνιο αυτό που μιλάει!!

Αυτά όλα που κάνουν αυτοί οι showmen, δεν υπάρχουν πουθενά γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού, σαν πρακτικές ευλογίας, θεραπείας, χρίσματος κτλ.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα μπορείτε να μεταφερθείτε εδώ:

1)http://epistoligr.blogspot.gr/2012/05/blog-post_28.html#axzz2lAgfGnuY 

2)http://epistoligr.blogspot.gr/2012/05/2_29.html#axzz2lAgfGnuY  

3)http://epistoligr.blogspot.gr/2012/06/3.html#axzz2lAgfGnuY

Ακούγεται, χωρίς να είμαι σίγουρος για την αλήθεια των γεγονότων, ότι:

Ο τηλευαγγελιστής Sam Hinn (αδελφός του Benny) είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με μέλος της εκκλησίας του επί 4 χρόνια, όπως ομολόγησε εφόσον τον συνέλαβαν.

Ο Henry Hinn (αδελφός του Benny) κατηγορήθηκε για κατάχρηση (κλοπή) ενός εκατομμυρίου δολαρίων από μέλος της εκκλησίας του, και από τη φυλακή τον έβγαλε με εγγύηση ο Benny Hinn.

O Benny Hinn είχε ερωμένη την Πεντηκοστιανή τηλευαγγελίστρια Paula White, (δες φωτό) επίσης κατηγορήθηκε για σχέση με μικρά παιδιά αλλά πλήρωσε πολλά εκατομμύρια για κουκούλωμα της υπόθεσης.

Ο γιός τού Benny Hinn Joshua Hinn συνελήφθη κάποτε στη Βραζιλία διότι μαζί με δύο φουσκωτούς μπράβους του πατέρα του έσπασε στο ξύλο έναν κωφάλαλο φουκαρά, την ώρα μάλιστα που ο πατέρας του έκανε το Show του επί σκηνής.

Tο απόγευμα της Κυριακής 24-9-2006 πολλές εκκλησίες της Πεντηκοστής στην Ελλάδα –ελληνόφωνες και ξενόγλωσσες– ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ, επειδή όλοι οι ηγέτες και τα μέλη τους έκαναν το παν για να γεμίσουν το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο της Αθήνας–κάτι που όντως κατάφεραν.

Είχαν σπεύσει να “τιμήσουν” έναν  ζ ω ν τ α ν ό “ ά γ ι ο ” τους.   ( ! )

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα από μη Ορθόδοξους χριστιανούς. Ομιλητής θα ήταν ο παγκοσμίου φήμης –και υποψίας– ψευδοπροφήτης και ψευδοδιδάσκαλος Benny Hinn.

Ο διαβόητος κ. Benny Hinn, δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του την εξής ΨΕΥΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ σχετικά με τα γεγονότα της Αθήνας:

Greece's Olympic Complex  Hosts Powerful Crusade

The picture-perfect Athens Olympic Sports Complex became the showpiece during the 2004 Summer Olympics. Broadcasts to millions around the globe featured the world's top athletes as they competed for gold medals in the Maroussi-based facilities.
On Sunday, September 24, 2006, at 7 p.m., the Benny Hinn Holy Spirit Miracle Crusade came to the Kassimati Sports Hall, central to Greece's largest sports complex. The standing-room-only crowd came to see God's power unleashed. They were not disappointed, for a great anointing descended early during the service!
Athens, home of Plato's Academy and Aristotle's Lyceum, considered to be the cradle of Western civilization and one of the most famous cities in the world, is the capital of Greece. During its “Golden Age” (roughly 500–323 BC), it was the world's leading cultural and intellectual center. Today it continues to be a bustling cosmopolitan metropolis with a population of over 3 million people. This nucleus of economic, financial, industrial, cultural, and political life is rapidly becoming a leading European business hub. It is a region with a growing number of people hungry for God's presence and power.
“I asked partners and ministry friends around the world to pray that this crusade would touch Greece and the entire Mediterranean region for Jesus Christ in a mighty way!” Pastor Benny reported. “Our This Is Your Day! broadcasts now blanket the region. We have a large audience. So it was thrilling to come to Athens to see the Kassimati Sports Hall packed to capacity. Clearly, people in this region desire to know God's power. Anticipation had been running high, and people attended from many other countries. It was evident to everyone that God was ready to do something spectacular in Athens!”
The audience witnessed God's power as never before! The salvation message went forth clearly during the service, and thousands received Jesus Christ as Savior!
Miracles filled the hall:
Deaf ears were opened.
Cancerous tumors vanished.
Blind eyes could see.
A twelve-year-old girl suffering from scoliosis and epilepsy since the age of two was healed. On the platform for the first time she bent from the waist and touched her toes, something her father had never seen her do.
A Greek woman with a brain tumor traveled from San Diego, California. She had seen the Athens Crusade advertised on television and came to Greece, not knowing how to find the crusade location. She saw a man wearing a Benny Hinn Ministries hat, and he told her the location for the crusade. During the service, the woman received her healing from the brain tumor!
A woman with asthma and osteoarthritis was healed.
A woman, in severe pain with back and disc problems for many years, was healed and freed from pain!
A boy had broken his leg a year before in an accident. Suddenly, he was able to move his leg and ankle, both of which had been impossible to move. He ran back and forth across the stage, his face beaming with excitement.
“What an exciting time we had in the Athens area,” Pastor Benny Hinn reports. “We are in the midst of a powerful season of prophetic harvest of souls. This season has ushered in a mighty outpouring which is shaking the nations. I believe we will see a glorious harvest of souls and changed lives in this historic region as a result of this service! Pray for the people who were touched during this service. Pray with me as we make plans to return to Greece as soon as we can schedule a crusade. God is working mightily in this country and this entire area.”
Be a Vital Part of Historic Upcoming Crusades!
God is doing a mighty work through each Holy Spirit Miracle Crusade—multitudes are receiving Jesus Christ as Savior and seeing God's mighty miracle-working power! These crusades are increasingly expensive because of extensive travel and setup costs. Pray and believe with Pastor Benny Hinn for a supernatural harvest of souls, SOULS, SOULS . Please sow your generous seed-gift into the fertile soil of upcoming crusades today!

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ! ! !

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 


ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
neakaipalaia@gmail.com
=
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.