3.7.10

=============================

Διά των ποιημάτων...


«Tα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου
νοούμενα διά των ποιημάτων,
η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης,
ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι».

Ρωμαίους 1:20

Περιμένετε λίγο να φορτώσει. Αξίζει τον χρόνο.

Ευχαριστώ τον Χάρη που μου το έστειλε.
Να τα λόγια (στα αγγλικά)
----------------------------

Creation Calls

Brian Doerksen

I have felt the wind blow,

Whispering your name

I have seen your tears fall,

When I watch the rain.

(Refrain)

How could I say there is no God?

When all around creation calls!!

A singing bird, a mighty tree,

The vast expanse of open sea

Gazing at a bird in flight,

Soaring through the air.

Lying down beneath the stars,

I feel your presence there.

I love to stand at ocean shore

And feel the thundering breakers roar,

To walk through golden fields of grain

'Neath endless blue horizon's frame.

Listening to a river run,

Watering the Earth.

Fragrance of a rose in bloom,

A newborns cry at birth.


(Refrain)

I love to stand at ocean shore

And feel the thundering breakers roar,

To walk through golden fields of grain

With endless bloom horizons fray

I believe, I believe, I believe


(Interlude)

I believe, I believe, I believe just like a child


(Choir I believe..)

I believe

.