22.8.11


Ποιος θέτει τα όρια;Σήμερα το πρωί περπάτησα στην άκρη της αμμουδιάς, εκεί ακριβώς που σκάει το κύμα. Περπάτησα για αρκετές εκατοντάδες μέτρα δεξιά κι αριστερά.
Το κυριότερο, περπάτησα ακριβώς στην ίδια διαδρομή που είχα κάνει και πριν από αρκετά χρόνια.
Καμία διαφορά, εκτός ίσως ότι σήμερα τα σκουπίδια ήταν κάπως λιγότερα, όμως το νερό ήταν το ίδιο, βρέχοντας την ίδια ακριβώς λωρίδα άμμου και χαλικιών.
Περιμένοντας το αποτέλεσμα μιας βιοψίας που θα βγει σε λίγες εβδομάδες, στο νου μου ήρθαν τα λόγια της Βίβλου:
4 Που ήσο ότε εθεμελίονον την γην; απάγγειλον, εάν έχης σύνεσιν. 5 Τις έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρης; ή τις ήπλωσε στάθμην επ' αυτήν; 6 Επί τίνος είναι εστηριγμένα τα θεμέλια αυτής; ή τις έθεσε τον ακρογωνιαίον λίθον αυτής, 7 ότε τα άστρα της αυγής έψαλλον ομού και πάντες οι υιοί του Θεού ηλάλαζον;

8 ή τις συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμώσα εξήλθεν εκ μήτρας; 9 ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλην εσπαργάνωσα αυτήν, 10 και περιώρισα αυτήν διά προστάγματός μου, και έβαλον μοχλούς και πύλας, 11 και είπα, Έως αυτού θέλεις έρχεσθαι και δεν θέλεις υπερβή· και εδώ θέλει συντρίβεσθαι η υπερηφανία των κυμάτων σου;

[...] 16 Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης; ή περιεπάτησας εις εξιχνίασιν της αβύσσου;

17 Ηνοίχθησαν εις σε του θανάτου αι πύλαι; ή είδες τας θύρας της σκιάς του θανάτου; Ιώβ 38:4-20  
Έβλεπα τα κύματα να έρχονται και να σκάζουν στο ΟΡΙΟ τους, το όριο που τέθηκε πριν από αιώνες, ήμουν βέβαιος ότι Εκείνος που ρυθμίζει αυτά, ρυθμίζει και τη ζωή μου.
Εξάλλου είναι στο ίδιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που επίσης αναφέρεται για τον άνθρωπο:
Επειδή αι ημέραι αυτού είναι προσδιωρισμέναι, ο αριθμός των μηνών αυτού ευρίσκεται παρά σοι, και συ έθεσας τα όρια αυτού, και δεν δύναται να υπερβή αυτά. Ιώβ 14:5
Δεν ξέρω τι θα δείξουν οι εξετάσεις. Μπορεί ένα τίποτε αλλά μπορεί κι έναν ακόμη ΚΑΡΚΙΝΟ.
Και τι με αυτό; Τα όρια της ζωής μου δεν ορίζονται από τη μοίρα ούτε από τα άστρα και τα ωροσκόπια. Τα όρια της ζωής μου ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ σε μήνες και σε ημέρες.
Αν αποκαλυφθεί καρκίνος, θα ακολουθήσει ίσως μια νέα εγχείριση, μια νέα χημειοθεραπεία, μια νέα ταλαιπωρία για κάποιο διάστημα.
Όμως τίποτε από αυτά δεν πρόκειται να αποτρέψει το αναπότρεπτο, που θα έρθει τώρα ή αύριο ή λίγο πιο αργά, για εμένα όπως και για όλους τους ανθρώπους που ζούμε κάτω από τον ήλιο σ’ αυτή τη γη της αμαρτίας.
Την ώρα που γράφονται τούτα τα λόγια, δεν μπορώ να πω ότι ανοίχτηκαν σ’ εμένα οι πύλες του θανάτου, ξέρω όμως ότι πολύ καιρό πριν ο Θεός
Εφανέρωσ[εν] εις εμέ την οδόν της ζωής· χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπόν [Τ]ου· τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά [Τ]ου. Ψαλ. 16:11
Τούτη τη ζωοποιά δύναμη τη γνώρισα πριν αρκετές δεκαετίες. Τούτη τη ζωή την περπάτησα ως τώρα με το δικό Του έλεος.
Θέλω να πω, να μπορώ συνέχεια να λέω σαν τον Παύλο,
20 κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω αισχυνθή εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθή ο Χριστός εν τω σώματί μου είτε διά ζωής είτε διά θανάτου. 21 Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος. Φιλ. 1:20-21  
Μόνος μου δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω. Μαζί Του όμως,
πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα Μάρκ. 9:23
όχι επειδή ο πιστεύων είναι κάτι αλλά είναι «πιστός ο υποσχεθείς» Εβρ. 10:23

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ "ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ"


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,  
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε 

.