21.1.14

Φιλάνθρωποι απατεώνες και αφελείς Ιεράρχες...

"Φιλάνθρωποι" απατεώνες 
και αφελείς Ιεράρχες...
.

.
17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΜΑΣ

Η Χώρα συγκλονίζεται από σκάνδαλα, εις τα οποία πρωταγωνιστικόν ρόλον «παίζουν» και Επιχειρηματίαι οι όποιοι έχουν βοηθήσει την Εκκλησίαν εις το φιλανθρωπικόν της έργον. Ο ένας ήδη ευρίσκεται εις τας φυλακάς, αντιμετωπίζει βαρύτατας κατηγορίας διά οικονομικά - τραπεζικά και άλλα σκάνδαλα και παραμένει φυλακισμένος, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σοβαρώτατα προβλήματα υγείας. Πολύ συχνά ο τύπος αποκαλύπτει την εμπλοκήν του εις νέα σκάνδαλα. δεν γνωρίζομεν τας μελλοντικάς αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Γνωρίζομεν όμως τας αντιδράσεις του πιστού λαού. Είναι προκλητικόν Σεβ. Μητροπολίται αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών να κάμνουν παρέλασιν συμπαραστάσεως εις τον Κορυδαλλόν εις τον συγκεκριμένον επιχειρηματίαν με το πρόσχημα ότι ήτο πολύ πιστός και το επιχείρημα πως, όταν ήτο παντoδύvαμoς εβοήθει οικονομικώς την Εκκλησίαν. Το γεγονός ότι τα χρήματα τα όποια έδιδε εις την Εκκλησίαν ήτο ενδεχομένως προϊόν «αρπαγής», την οποίαν καλείται να πλήρωση ο Ελληνικός λαός, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους σεβαστούς Σεβ. Μητροπολίτας και τον Αρχιεπίσκοπον; Ερωτώμεν, διότι η στάσις των σχολιάζεται αρνητικώς εις τους κοσμικούς κύκλους, εις τους οποίους ημπορεί να συμμετέχουν και οι ίδιοι περιστασιακώς.
Ο άλλος επιχειρηματίας είναι υπόδικος εις την υπόθεσιν του «Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου». Έχει  δύναμιν  μεγάλη, αφού ελέγχει εταιρείας, Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα Ενημερώσεως κ.λπ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι καθαρός και δεν τον αγγίζουν σκανδαλώδεις υποθέσεις, επειδή η προσωπική του περιουσία είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερα από αυτήν των δανείων, τα όποια έχει λάβει διά τας εταιρείας του. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έχει βοηθήσει οικονομικώς το φιλανθρωπικόν έργον Ιερών Μητροπόλεων της Βορείου Ελλάδος και της Αττικής. Εδοξάσθη υπό Σεβ. Μητροπολίτου της Β. Ελλάδος, διά την προσφοράν του αυτήν, εντός της Ι. Μητροπόλεως με την παρουσίαν τηλεοπτικής κάμερας και πλήθους πιστών. Ετιμήθη και εβραβεύθη εις ανοικτήν δημοσίαν συγκέντρωσιν υπό Σεβ. Μητροπολίτου της Αττικής. Εις την συγκέντρωσιν ωμίλησε και ο υπόδικος επιχειρηματίας, καταχειροκροτούμενος υπό 2.500 προσώπων (περίπου).
Μετά τας αποκαλύψεις διά σκάνδαλα και την εμπλοκήν εις αυτά επιχειρηματιών με φιλανθρωπικόν και εκκλησιαστικόν προσωπείον, δεν νομίζουν οι Σεβ. Μητροπολίται ότι πρέπει να είναι προσεκτικώτεροι, όταν κάποιοι επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι τούς προσφέρουν μεγάλα ποσά διά φιλανθρωπικόν έργον; Δεν ζητούμεν την χορήγησιν ποινικού Μητρώου εκ μέρους των χορηγών, αλλά την διερεύνησιν της «ποιότητος» αυτών και την σκοπιμότητα των ενεργειών των. Πάντα ταύτα διά την εικόνα ή το «συμφέρον» της Εκκλησίας μας.

( Ορθόδοξος Τύπος 17-1-2014 )
 =
«Και καθήσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρει πως ο όχλος έβαλλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιον.
Και πολλοί πλούσιοι έβαλλον πολλά·
42 και ελθούσα μία χήρα πτωχή έβαλε δύο λεπτά, τουτέστιν, ένα κοδράντην.
43 Και προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω ότι
η χήρα αύτη η πτωχή έβαλε περισσότερον πάντων, όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον·
διότι πάντες εκ του περισσεύοντος εις αυτούς έβαλον·
αύτη όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσίαν αυτής.»
(  Μάρκ. 12:41-44 )        

Το ιστολόγιο    « Ν Ε Α   Κ Α Ι   Π Α Λ Α Ι Α » 

και η σελίδα   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »   στο Facebook
     
είναι αδελφές παρουσίες του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ   « Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

Υπόψη ότι οι σελίδες αυτές έχουν  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ   


Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Η αναδημοσίευση ύλης από τις σελίδες μας σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι συμφωνούμε ή εγκρίνουμε τις απόψεις των άλλων.