4.6.14

Μακροπρόθεσμα σατανικά σχέδια...

Μακροπρόθεσμα σατανικά σχέδια...
.
.
_Ο Χριστός δεν είπε πως στη Β΄ Έλευσή Του δεν θα υπάρχουν "εκκλησίες"...
_Ούτε αναρωτήθηκε μήπως δεν υπάρχουν "πιστοί"...
_Μόνο αναρωτήθηκε: 
  • «Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθη, άρα γε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;» (Λουκ. 18:8) 
_Και λέγοντας "πίστη" δεν εννοούσε την όποια "πίστη", όπως εκείνη των δαιμονίων, αλλά την ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ, εκείνη για την οποίαν ο Ιούδας έγραψε: 
  • «Καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους» (Ιούδα 1:3).  

Σήμερα χτίζονται ναοίιδρύονται οργανώσεις, στελέχη αποφοιτούν από Σχολές, θεολόγοι μορφώνονται σε Πανεπιστήμια, άγιοι ανακηρύσσονται, μεγάλες ιεραποστολές δραστηριοποιούνται... 
Όμως το ζητούμενο είναι η ΠΙΣΤΗ. 
Η ΥΓΕΙΑΙΝΟΥΣΑ ΠΙΣΤΗ (Τίτου 1:13). 
=================