28.7.13

Το Facebook φορέας αιρέσεων...Το Facebook φορέας αιρέσεων...
.
.
Γράψαμε και άλλη φορά, και όσο χρειάζεται θα ξαναγράφουμε, για την ΑΙΡΕΣΗ που λέγεται ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ...
Σε μία σελίδα του Facebook διαβάσαμε τον παραπάνω διάλογο, και σκεφτήκαμε πόσο κακό μπορεί να γίνεται από πρόχειρα ΜΗΝΥΜΑΤΑ που καταχωρούν άνθρωποι με ελλιπή και λανθασμένη γνώση της Βίβλου, όπως το παραπάνω... που βέβαια προέρχεται από τον ΜΕΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ της προαναφερθείσας αίρεσης CREFLO DOLLAR...
Παραμερίζοντας πόσο το όνομά του σχετίζεται με τον "θεό" του, που είναι το δολάριο, επισημαίνουμε πόσο διαφορετικά μίλησε και δίδαξε ο Χριστός και οι Απόστολοι...


Διαβάστε τα εξής χωρία και συγκρίνετέ τα με τα λόγια του εν λόγω ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ. 
Είναι προφανές ότι διδάσκει ένα "ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ" και όχι εκείνο του Χριστού και των Αποστόλων.
Τώρα πώς μπορεί κανείς να "επικεντρωθεί σε εκείνα που συμφωνεί", με κάποιον που ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ με την αλήθεια της Βίβλου, αυτό είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να λύσουν οι σύγχρονοι "χριστιανοί" που δεν σέβονται την Αγία Γραφή...
Ας προσπαθούν όσο θέλουν να ΕΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, όμως το μέγα πρόβλημα είναι μέσα στην ψυχή τους...
=Iωάν. 16:33 «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διά να έχητε ειρήνην εν εμοί. Εν τω κόσμω θέλετε έχει θλίψιν· αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον».

Ρωμ. 5:3 «Και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν».

Εβρ. 10:33 «ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τα τοιαύτα παθόντων».

Εφεσ. 3:13 «Διά τούτο σας παρακαλώ να μη αθυμήτε διά τας υπέρ υμών θλίψεις μου, το οποίον είναι δόξα υμών».

Α΄ Θεσ. 3:4 «διότι ότε ήμεθα παρ' υμίν, προελέγομεν προς εσάς ότι μέλλομεν να υποφέρωμεν θλίψεις, καθώς και έγεινε και εξεύρετε».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.