2.5.13

Το μυστήριο της κένωσης...

Το μυστήριο της κένωσης...

=
__Αιώνες προβληματίζεται η εκκλησία προσπαθώντας να ερμηνεύσει το μυστήριο της κένωσης του Υιού και Λόγου του Θεού, το οποίο περιγράφεται στα παρακάτω χωρία:
Ιωάν. 1:14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
1Ιωάν. 1:1 Ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὁ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς.
__Ωραία αναφέρεται στο ζήτημα ο συγγραφέας Florin Τoader Tomoioaga, στο παρακάτω τμήμα της διδακτορικής διατριβής του:
=
«Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται κατά «έναν» τρόπο και αυτοπεριορίζεται, επειδή σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και των κτισμάτων. Η ζωή του Θεού φανερώνεται με την ταπείνωση Του, όχι με τη δόξα Του. Είναι μια Θεοφάνεια, στην οποία δεν υπάρχει τίποτε το υποχρεωτικά αυτονόητο.
Κάτω από την «δούλου μορφήν» λίγοι μόνο αναγνώρισαν τον Κύριο της Δόξης. Και όσοι Τον αναγνώρισαν, τον αναγνώρισαν όχι διά των δυνάμεων τους, αλλά επειδή Τον αποκάλυψε σ' αυτούς ο Πατήρ.
Οι άλλοι, οι οποίοι αρνήθηκαν την αποκάλυψη του Πατρός στο πρόσωπο του Υιού, δημιούργησαν τη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία: τη σταύρωση του Υιού στο όνομα του Θεού».
Florin Τoader Tomoioaga, «TO ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ», Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 92.

=
__


 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com