20.7.14

Προφήτης Ηλίας και παραμύθια... [β]

Προφήτης Ηλίας και παραμύθια... [β]

.
.
Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που αξίζει να μνημονευθεί, που επίσης οφείλεται σε επιπόλαια ανάγνωση των Γραφών, και αυτό συνίσταται στο ότι Ο ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΣ… όπως συνήθως απεικονίζεται στις εικονογραφίες. 
Η αλήθεια εν προκειμένω είναι ότι ο Ηλίας δεν ανέβηκε στον μεταφυσικό Ουρανό με πύρινο άρμα, αλλά ότι αρπάχθηκε από ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ που τον χώρισε από τον Ελισσαιέ και τον μετέφερε σε κάποιον άλλο, μακρινό τόπο. 
Το βιβλικό κείμενο αναφέρει ότι «ενώ αυτοί περιεπάτουν έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός και ίπποι πυρός, και διεχώρισαν αυτούς αμφοτέρους· και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν» (2Βασ. 2:11). Στο πρώτο εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου ο ιερός συγγραφέας αναφέρει: «Ότε δε έμελλεν ο Κύριος να αναβιβάση τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησεν ο Ηλίας μετά του Ελισσαιέ από Γαλγάλων» (2Βασ. 2:1). Το κείμενο των Εβδομήκοντα αντί για ανεμοστρόβιλο αναφέρει «εν συσσεισμώ» που είναι το ίδιο πράγμα και βρίσκεται επίσης στα χωρία Α΄ Βασ. 19:21 και Ναούμ 1:3). 
Βεβαίως ο βιαστικός αναγνώστης, παρασυρόμενος από την ποιητική έκφραση ή εντύπωση του Ελισσαιέ που κάνει λόγο για «άμαξα πυρός και ίππους πυρός», κατέληξε να πιστεύει ότι όντως υπήρξε άρμα και ίπποι πυρός. Αλλά γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι ΙΠΠΟΙ ΠΥΡΟΣ δεν υπάρχουν, για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τέτοια όντα. 
Επιπλέον ο Ηλίας δεν μετατέθηκε στον μεταφυσικό Ουρανό της θείας παρουσίας, επειδή ο Χριστός εξήγησε στον Νικόδημο αιώνες αργότερα, ότι «Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανώ» (Ιωάν. 3:13). 
Εφόσον ο Κύριος είπε ΟΥΔΕΙΣ εξυπακούεται πως ούτε ο Ηλίας ανέβηκε στον μεταφυσικό Ουρανό αλλά μεταφέρθηκε με τον ανεμοστρόβιλο σε κάποια άλλη περιοχή, μακριά από τον Ελισσαιέ, από όπου αργότερα έγραψε και μία επιστολή στον βασιλιά του Ιούδα (Β΄ Χρον. 21:12).
=================