6.6.14

Μαγικές Προσευχές...

Μαγικές Προσευχές...
.
.
ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ.

Ο Θεός δεν ζήτησε ποτέ να γίνονται ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ...

Ο Χριστός δίδαξε οι προσευχές να γίνονται ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ...

Ο Θεός είναι ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ και δεν πρόκειται να κάνει κανενός το χατίρι, ούτε θα δεσμευθεί επειδή κάποιοι θέλουν να σύρουν την Κιβωτό της Διαθήκης στο πεδίο της μάχης...

Ο Χριστός δεν ακολουθεί τις μαρκετίστικες μεθόδους της σάρκας...
-------------------------------
Όσοι παραβιάζουν τα παραπάνω --ακόμη και με καλή πρόθεση, ακόμη και αν είναι ποιμένες εκκλησιών, ακόμη και ακολουθώντας τους ποιμένες τους-- θα μείνουν ηττημένοι σε μια μάχη ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ...

_____________________
 
« 6 Και ακούσαντες οι Φιλισταίοι την φωνήν του αλαλαγμού, είπον, Τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου τούτου αλαλαγμού εν τω στρατοπέδω των Εβραίων; Και έμαθον ότι η κιβωτός του Κυρίου ήλθεν εις το στρατόπεδον.

7 Και εφοβήθησαν οι Φιλισταίοι, λέγοντες, Ο Θεός ήλθεν εις το στρατόπεδον. Και είπον, Ουαί εις ημάς. Διότι δεν εστάθη τοιούτον πράγμα χθές και προχθές·
8 ουαί εις ημάς. Τις θέλει σώσει ημάς εκ της χειρός των θεών τούτων των ισχυρών; ούτοι είναι οι θεοί, οι πατάξαντες τους Αιγυπτίους εν πάση πληγή εν τη ερήμω·
9 ενδυναμώθητε, Φιλισταίοι, και στάθητε ως άνδρες, διά να μη γείνητε δούλοι εις τους Εβραίους, καθώς αυτοί εστάθησαν δούλοι εις εσάς· στάθητε ως άνδρες, και πολεμήσατε αυτούς. 
 
10 Τότε οι Φιλισταίοι επολέμησαν· και εκτυπήθη ο Ισραήλ, και έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού· και έγεινε σφαγή μεγάλη σφόδρα· και έπεσον εκ του Ισραήλ τριάκοντα χιλιάδες πεζοί.

11 Και η κιβωτός του Θεού επιάσθη· και αμφότεροι οι υιοί του Ηλεί, Οφνεί και Φινεές, εθανατώθησαν


( Α΄ Σαμ. 4:6-11 ) 

=================