18.9.13

Κάνουν σαματά...Κάνουν σαματά...
.
.
Αυτο-ονομάζονται "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ" και διοργανώνουν "ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ"... 
Αν και ενδεχομένως έχουν κάποια μουσική αξία σε συγκρότηση και εκτέλεση (αν και συνήθως μάλλον θόρυβο προκαλούν παρά αρμονία και μελωδία) το πιθανότερο είναι ότι ΑΓΝΟΟΥΝ πώς λατρεύεται ο Θεός... 
Γι' αυτό ακριβώς αντί να ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ=ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ τον Θεό, κάνουν ότι αρέσει στη σάρκα τους, διασκεδάζοντας ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, τον οποίο εν τέλει και ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ...
=
«26 Διά τούτο είπομεν, Ας επιχειρισθώμεν να οικοδομήσωμεν εις εαυτούς το θυσιαστήριον· ουχί διά ολοκαύτωμα ουδέ διά θυσίαν, 27 αλλά διά να ήναι μαρτύριον αναμέσον ημών και υμών, και αναμέσον των γενεών ημών μεθ' ημάς, ότι ημείς κάμνομεν την λατρείαν του Κυρίου ενώπιον αυτού με τα ολοκαυτώματα ημών και με τας θυσίας ημών και με τας ειρηνικάς προσφοράς ημών· 
διά να μη είπωσιν αύριον τα τέκνα σας προς τα τέκνα ημών, Σεις δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου».
(Ιησ. 22:26-27)   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ

"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

« Τ Υ Χ Ι Κ Ο Σ »

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:

neakaipalaia@gmail.com

=

Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
:
Η αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια, έντυπα κ.λπ., είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε όλες τις δικές τους απόψεις.