12.9.13

Γλώσσες και Βίβλος...Γλώσσες και Βίβλος...

.Δυστυχώς, λόγω της σύγχυσης των γλωσσών όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά δεν μπορούν να καταλάβουν το παραπάνω βίντεο, όμως το μήνυμά του είναι αρκετά σαφές για να το εννοήσουν.
Η ποικιλία των διαφόρων γλωσσών στον κόσμο σήμερα, με το δικό τους τρόπο δείχνουν την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής...
Αν και με πρώτη ματιά όλα δείχνουν εντελώς μπερδεμένα και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο...
Στην πραγματικότητα, όμως, με λίγο περισσότερη παρατήρηση και ενημέρωση, διαπιστώνουμε πως τίποτε δεν είναι τυχαίο και όλα έχουν λειτουργήσει σε εκτέλεση του αρχαίου σχεδίου του Θεού.
=
«1 Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. [...]
6 Και είπεν ο Κύριος, Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο· και τώρα δεν θέλει εμποδισθή εις αυτούς παν ό,τι σκοπεύουσι να κάμωσιν·
7 έλθετε, ας καταβώμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, διά να μη εννοή ο εις του άλλου την γλώσσαν.
8 Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γής· και έπαυσαν να οικοδομώσι την πόλιν» (Γέν. 11:1-8)ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια,
λαβαίνουμε υπόψη μας
 ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:
=

Σ
Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η :
Αναδημοσίευση ύλης από το "ΝΕΑΚΑΙΠΑΛΑΙΑ" σε άλλα ιστολόγια και έντυπα είναι απολύτως ελεύθερη εφόσον δεν αλλοιώνεται και αναφέρεται η πηγή της.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε ή εγκρίνουμε
τις υπόλοιπες απόψεις που εκείνα δημοσιεύουν
.