14.9.12

Σταυρο-ειδωλολατρία...

Στην εικόνα λατρεία του σταυρού από ινδιάνους ιερείς πριν από την ανακάλυψη της Αμερικής από τους Ευρωπαίους.
Στην πόλη Palenque του Mexico.
=

Τα παρακάτω είναι αποσπάσματα από την υμνολογία του ΣΤΑΥΡΟΥ η ύψωση του οποίου ως αντικειμένου λατρείας και προσκυνήσεως εορτάζεται σήμερα:


Διάσωσον Σταυρέ Κυρίου τὴν ποίμνην σου ἀπὸ βλάβης, ὅτι πάντες ἐν σοὶ καυχώμεθα, καὶ γινώσκομεν τὴν σκέπην σου, σωτηρίαν καὶ κράτος.
Ἐπίσκεψαι τῇ σῇ δυνάμει τοὺς πίστει σε προσκυνοῦντας, Τίμιε Σταυρέ, ἐξ ἐχθρῶν παντοίας κακώσεως, καὶ δίωξον τάς αὐτῶν περιστάσεις.
Τό ξύλον τῆς ζωῆς καὶ δύναμις ὑπέροπλος, ἐλπὶς τῶν Πιστῶν καὶ σκέπη καὶ κραταίωμα, ἐκ ψυχῆς βοῶμέν σοι, Σταυρέ Κυρίου φύλαξ φάνηθι, καὶ ἐκ σκανδάλων τῶν τοῦ πονηροῦ, προφθάσας ρῦσαι ἡμᾶς τοὺς ὑμνοῦντάς σε.
Τοὺς προσκυνοῦντάς σε, ὦ Σταυρὲ διατήρει, πειρασμῶν καὶ κινδύνων ἀτρωτους· ἔχεις γὰρ σὴν σκέπην φρουροῦσαν πιστούς πάντας.
Τὰς ἀρρωστίας τὰς τῆς σαρκός ἱατρεύεις, καὶ σπιλάδας ψυχῶν ἐκκαθαίρεις. Ὅθεν σὲ ὑμνοῦμεν, Σταυρόν τὸν τοῦ Κυρίου.
Τοὺς τῷ σημείῳ σου ἑαυτούς σημειοῦντας, τῶν παγίδων λυτροῦσαι τοῦ σκότους, Σταυρέ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ σοῦ σημείου.
Ἐν φωναῖς ἀλαλάξωμεν, ἐν ᾠδαῖς μεγαλύνωμεν, τὸν Σταυρὸν τὸν τίμιον, ἀσπαζόμενοι, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐκβοήσωμεν· Σταυρὲ πανσεβάσμιε, καθαγίασον ἡμῶν, τὰς ψυχάς καὶ τὰ σώματα, τῇ δυνάμει σου, καὶ παντοίας ἐκ βλάβης ἐναντίων, διατήρησον ἀτρώτους, τοὺς εὐσεβῶς προσκυνοῦντάς σε.
ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ,
Νικηφόρου ιερομονάχου του Κρητός

Ω τρισμακάριστε Σταυρέ και πανσεβάσμιε, σε προσκυνούμεν οι πιστοί και μεγαλύνομεν, αγαλλόμενοι τη θεία σου ανυψώσει. Αλλ' ως τρόπαιον και όπλον απροσμάχητον, περιφρούρει τε και σκέπε τη ση χάριτι, τοις σοι κράζοντας· Χαίρε, Ξύλον μακάριον.

 ==

__Θα έλεγε κανείς ότι μπορεί ποιητική αδεία να απευθύνεται σε ένα αντικείμενο (ιδιαίτερα αν το θεωρεί ιερό) και να το υμνεί με διάφορα καλολογικά στοιχεία…

__Θα έλεγε επίσης ότι μπορεί και να το προσωποποιεί υπό κάποια έννοια αναφέροντας γεγονότα που συνέβησαν στο παρελθόν και το έκαναν να ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια αντικείμενα.
__Από το σημείο αυτό, όμως, μέχρι το σημείο ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ, ΝΑ ΔΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ από ένα αντικείμενο, και εν προκειμένω από ένα ΞΥΛΟ… ότι ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ… τότε τα πράγματα ξεπερνούν όχι μόνο την ποιητική έκφραση αλλά και τη λογική, και αποδεικνύονται ΚΑΘΑΡΗ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ.

__Μια ειδωλολατρία που δεν θα έπρεπε στον χριστιανισμό του 21ου αιώνα.
__Μια ειδωλολατρία που δεν θα έπρεπε ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.
.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com