10.6.12

Σωστή κατανομή του χρόνου...
=
==
__Όπως έφτιαξε τη ζωή ο Θεός, ο άνθρωπος μπορεί (και πρέπει) να γεμίζει τη μέρα του με ευχαρίστηση, πρόγραμμα, μάθηση, περίσκεψη και εργασία.
__Δεν έχει σημασία σε πια σειρά θα βάλετε αυτές τις δραστηριότητες όμως πρέπει να υπάρχουν ΟΛΕΣ για να είναι η ζωή πλήρης και ικανοποιητική.
__Το σπουδαιότερο είναι να υπάρχει μία σοφή αναλογία, που κατά πάσα πιθανότητα χρειάζεται να αλλάζει σε διαφορετικά στάδια της ζωής (π.χ. ο μαθητής χρειάζεται περισσότερη μάθηση παρά εργασία, ενώ ο πεπειραμένος εργάτης ή υπάλληλος χρειάζεται περισσότερη εργασία παρά μάθηση...) όμως πρέπει να υπάρχει πάντα.
Κάποιοι κάνουν το λάθος να αφαιρούν κάποια από αυτά τα στοιχεία ή να τα θυσιάζουν προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποια άλλα. Αυτό είναι μέγα λάθος, επειδή τότε ανατρέπεται η ισορροπία και η κατάστασή μας μετατρέπεται από υγειά σε αρρωστημένη.
__Είναι λάθος, λοιπόν, να δώσεις τα πάντα στη μάθηση χωρίς ευχαρίστηση (επειδή γίνεσαι σπασίκλας), ή να δώσεις τα πάντα στην εργασία χωρίς παραπέρα μάθηση (επειδή μένεις πίσω στη δουλειά και την κοινωνικότητα), ή να δώσεις τα πάντα στην ευχαρίστηση χωρίς εργασία και μάθηση (επειδή μένεις άχρηστος και παθητικός καταναλωτής που γρήγορα θα μείνεις στην ψάθα)...
__Το χειρότερο αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανισορροπίας είναι η σπατάλη του χρόνου (που πίσω ποτέ δεν γυρνά) και η αδυναμία να προσαρμόζεσαι κατάλληλα κατά διαστήματα. Η παλιά παροιμία «Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα» βρίσκει άριστα την εφαρμογή της σ’ αυτή την περίπτωση, όμως δεν υπάρχει περιθώριο διόρθωσης.
__Είναι για τούτο πολύτιμες για τούτο οι πληροφορίες και συμβουλές της Αγίας Γραφής που μας λένε:
Εκκλ. 3:1-11  1 Χρόνος είναι εις πάντα, και καιρός παντί πράγματι υπό τον ουρανόν. 2 Καιρός του γεννάσθαι και καιρός του αποθνήσκειν· καιρός του φυτεύειν και καιρός του εκριζόνειν το πεφυτευμένον· 3 καιρός του αποκτείνειν και καιρός του ιατρεύειν· καιρός του καταστρέφειν και καιρός του οικοδομείν· 4 καιρός του κλαίειν και καιρός του γελάν· καιρός του πενθείν και καιρός του χορεύειν· 5 καιρός του διασκορπίζειν λίθους και καιρός του συνάγειν λίθους· καιρός του εναγκαλίζεσθαι και καιρός του απομακρύνεσθαι από του εναγκαλισμού· 6 καιρός του αποκτήσαι και καιρός του απολέσαι· καιρός του φυλάττειν και καιρός του ρίπτειν· 7 καιρός του σχίζειν και καιρός του ράπτειν· καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν· 8 καιρός του αγαπήσαι και καιρός του μισήσαι· καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. 9 Τις ωφέλεια εις τον εργαζόμενον από όσα αυτός μοχθεί; 10 Είδον τον περισπασμόν, τον οποίον έδωκεν ο Θεός εις τους υιούς των ανθρώπων διά να μοχθώσιν εν αυτώ. 11 Τα πάντα έκαμε καλά εν τω καιρώ εκάστου· και τον κόσμον υπέβαλεν εις την διάνοιαν αυτών, χωρίς ο άνθρωπος να δύναται να εξιχνιάση απ' αρχής μέχρι τέλους το έργον, το οποίον ο Θεός έκαμεν.
Κολ. 4:5 Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν.
Εφεσ. 5:15-17  15 Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, 16 εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί. 17 Διά τούτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου.
Εκκλ. 11:9 Ευφραίνου, νεανίσκε, εν τη νεότητί σου· και η καρδία σου ας σε χαροποιή εν ταις ημέραις της νεότητός σου· και περιπάτει κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όρασιν των οφθαλμών σου· πλην έξευρε, ότι διά πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίσιν.
__Ας μην σπαταλούμε λοιπόν τη ζωή μας απασχολημένοι με ασήμαντα πράγματα!
__Σωστή κατανομή του χρόνου και των δυνατοτήτων/ευκαιριών που μας δίδονται από τον Θεό ΣΗΜΕΡΑ και τις επόμενες ημέρες, είναι ό,τι καλύτερο για τον σοφό άνθρωπο, ώστε να προετοιμάζει  και να ζει μια ζωή ΜΕ ΝΟΗΜΑ, μια ζωή ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ, μια ζωή που ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΗ ΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ.
__

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ
"ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ" 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 Αν και δεν δημοσιεύουμε σχόλια, λαβαίνουμε υπόψη μας ό,τι και αν μας στείλετε στη διεύθυνση:neakaipalaia@gmail.com